Bazy danych przestrzennych do analizy wykorzystywania funduszy europejskich w Polsce

Sylwia Marczak
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Sysytemów Informacji Przestrzennej
Polska

Joanna Pluto-Kossakowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W artykule opisano zadanie polegające na stworzeniu koncepcji bazy danych przestrzennych zawierającej dane opisowe dotyczące projektów unijnych, przypisane do jednostek podziału administracyjnego Polski. Utworzona baza danych przestrzennych ma umożliwić prowadzenie analiz przestrzennych do oceny wykorzystania środków unijnych w Polsce. Dzięki zastosowaniu optymalnego modelu danych możliwa jest ocena realizacji założeń Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w kontekście przestrzennym. W koncepcji struktury bazodanowej przeanalizowano i zharmonizowano dane źródłowe, w tym PRG, BDO, TERYT, Bank Danych Lokalnych, Bazę Danych Kodów Pocztowych oraz bank danych o projektach unijnych z SIMIK. Ostatecznie zaprojektowaną bazę danych przetestowano pod względem funkcjonalnym i wykorzystano do dalszych analiz przestrzennych.

Słowa kluczowe:

geobaza; harmonizacja baz danych; fundusze strukturaln; polityka spójności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Jankowska A., 2005: Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

NSRO, 2007: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Willa R., 2010: Polityka spójności Unii Europejskiej – geneza, ewolucja, stan obecny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, t. XVII, z. 2: 21-38, Lublin.

Tomlinson R., 2008: Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji dla Menadżerów. Europejskie Centrum Edukacyjne, Warszawa.

Marczak S., Pluto-Kossakowska J., 2014: Zastosowanie statystyki przestrzennej do analizy wykorzystywania funduszy europejskich w Polsce. Roczniki Geomatyki t. 12, z.1(63), PTIP, Warszawa.

Źródła internetowe (dostęp marzec 2013 r.)

BIP GUS, 2012: Zakres rejestru TERYT. http://www.stat.gov.pl/bip/389_111_PLK_HTML.htm

CODGIK, 2012: http://www.codgik.gov.pl/pastwowy-rejestr-granic-i-powierzchni-jednostek-podziaow-terytorialnych-kraju.html

GUS, 2012: Bank Danych Lokalnych. http://www.statystykawregionie.pl/materialy/BDL_ulotka.pdf

MRR, 2006, 2013: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx

Sobczak E.,2009: www.ans.pw.edu.pl/esobczak/files/NSS.ppt

MRR, 2009: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/