Polski kataster nieruchomości jako element INSPIRE

Katarzyna Góźdź
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Zespół Analiz i Prognoz

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Zenon Parzyński
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Zespół Analiz i Prognoz

Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Witold Radzio
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Zespół Analiz i Prognoz
Polska

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie roli polskiego katastru nieruchomości w budowie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat funkcjonowania katastru nieruchomości w Polsce oraz jego powiązań z innymi bazami danych przestrzennych, wykorzystywanymi na potrzeby INSPIRE. W artykule zaprezentowano również wyniki analiz porównawczych modeli danych INSPIRE dla tematów działki katastralne i budynki z modelem danych ewidencji gruntów i budynków.
W opinii autorów zbiory danych katastralnych będą stanowiły odpowiednie źródło do utworzenia zbiorów danych INSPIRE dla tematów działki katastralne i budynki, po ich dostosowaniu do zgodności z modelem pojęciowym danych zawartym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Autorzy artykułu wyrażają również przekonanie, że zbiory danych INSPIRE dotyczące wyżej wymienionych tematów powinny być oparte w Polsce o centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynku, utworzone w ramach budowy zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Słowa kluczowe:

kataster nieruchomości; działka katastralna; budynek; INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Dyrektywa, 2007: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Gaździcki, J., 2011: Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 6, PTIP Warszawa.

GUGIK, 2013: GUGiK 3 – Krajowe zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK 3.00 – stan na 31 grudnia 2012 r.

INSPIRE – D2.8.I.6, 2010: Data Specification on Cadastral Parcels – Guidelines. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_CP_v3.0.pdf

INSPIRE – D2.8.III.2, 2013: Data Specification on Buildings – Guidelines. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_BU_v3.0.pdf

Kolbe T., Bacharach S., 2006: CityGML: an open Standard for 3D City Models. http://directionsmag.com

Oosterom P., Groothedde A., Lemmen Ch., van der Molen P., Uitermark H., 2009: Land Administration as a Cornerstone in the Global spatial Information Infrastructure. International Journal of spatial Data Infrastructures Research vol. 4.

Parzyński Z., Chojka A., 2013: Infrastruktura informacji przestrzennej w UML. Geodeta,Warszawa.

Rozporządzenie, 2001a: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.

Rozporządzenie, 2001b: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. Dz.U. nr 84, poz. 911.

Rozporządzenie, 2010: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/we Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Rozporządzenie, 2013a: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2013 poz. 1551.

Rozporządzenie, 2013b: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Dz.U. 2013 poz. 249.

Ustawa, 1989 : Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 2010 nr 193, poz. 1287, z późn. zm.

Ustawa, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76, poz. 489.