Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy

Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii,
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Anna Fijałkowska
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii,
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Helena Łoś
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii,
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Różnego rodzaju decyzje z zakresu planowania, czy szerzej zarządzania na poziomie jednostek samorządowych, są w coraz szerszym stopniu podejmowane z zastosowaniem technologii SIP, co powinno pozytywnie wpływać na jakość i obiektywizm tych decyzji. Szczególnie widoczną rolę dla poszerzania zastosowań SIP w tego typu procesach, obok innych nie mniej ważnych czynników, odgrywa znaczący przyrost zasobów danych przestrzennych tworzonych w ostatnich latach oraz ich dostępność.
Te pozytywne zmiany są w pierwszym rzędzie wynikiem szeroko rozumianego wdrażania postanowień dyrektywy INSPIRE, podejmowania określonych inicjatyw w tym zakresie, realizacji projektów, czy prowadzenia szkoleń.
W kontekście wspomnianych zastosowań SIP, kluczowe znaczenie mają analizy przestrzenne, stanowiąc główne źródło informacji użytecznych dla decydentów. Odpowiednio wykonane analizy na podstawie właściwie dobranych danych pomagają w zrozumiały sposób odpowiedzieć na stawiane w procesie decyzyjnym pytania i rozwiązywać problemy w sposób szybki i powtarzalny, umożliwiając również generowanie różnych scenariuszy.
Artykuł przedstawia ogólny przegląd zadań realizowanych dla obszaru typowej gminy, w tym zadań o wyraźnym kontekście przestrzennym, a następnie wskazuje na możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań. Załączone przykłady nawiązują do tych kategorii analiz, które mogą być wykonywane dla potrzeb jednostki samorządowej jaka jest gmina.

Słowa kluczowe:

analizy przestrzenne; zarządzanie w gminie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Białousz S. (red.), 2013: Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Białousz S. i in. 2004: System Baz Danych Przestrzennych dla województwa Mazowieckiego. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Białousz S., Skłodowski P.,1996: Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Laurini R., Miller-Raffort F. 1995: Les bases de données en géomatique. Hermes, Paris.

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malczewski J. 2006: GIS‐based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. International Journal of Geographical Information Science vol. 20, no. 7.

Malczewski J. 2004: GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Progress in Planning no. 62: 3-65.