Społeczna odpowiedzialność autonomicznych uczelni na przykładzie kształcenia geodetów i kartografów w Polsce

Jerzy Gaździcki
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W stanie obecnym funkcjonujący w Polsce system kształcenia na kierunku geodezja i kartografia zdominowany jest przez rynek edukacji, w którym biorą udział z jednej strony uczelnie korzystające z przyznanej autonomii i oferujące usługi edukacyjne, a z drugiej – kandydaci na studia zainteresowani ofertami uczelni.
Jakość kształcenia jest krytykowana, przy czym zwraca się uwagę na trudności, które wiążą się niewątpliwie z niemal pięciokrotnym zwiększeniem w okresie minionego dwudziestolecia zarówno liczby uczelni, jak też liczby studentów, przy ograniczonej liczbowo i starzejącej się kadrze akademickiej.
Tendencje występujące na rynku edukacji znajdują swoje odzwierciedlenie na rynku pracy z kilkuletnim opóźnieniem wynikającym z cyklu studiów, co niewątpliwie komplikuje funkcjonowanie systemu kształcenia. Dodatkowym utrudnieniem jest znaczna zmienność w czasie zapotrzebowania na absolwentów kierunku geodezja i kartografia, zarówno pod względem ich liczby, jak też kwalifikacji. System ten przedstawiono w artykule jako diagram przypadków użycia zapisany w języku UML na wysokim poziomie abstrakcji. Potrzeby aktorów w tym diagramie zostały określone, co umożliwiło sformułowanie 3 wniosków dotyczących:
• informacyjnego wsparcia rynku edukacji geodetów i kartografów,
• monitorowania rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii,
• współdziałania autonomicznych uczelni w ramach systemu kształcenia na kierunku geodezji i kartografii.

Słowa kluczowe:

Prawo o szkolnictwie wyższym; Krajowe Ramy Kwalifikacji; geodezja i kartografia; informacja geoprzestrzenna

Pełny tekst:

PDF (English) PDF

Bibliografia

The survey of graduates, 2014: Materials of the final conference of the project „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” ["Monitoring of the academic institutions graduates using administrative data of the Social Security Institution”], 17.02. Warsaw University. www.pejk.uw.edu.pl/?page_id=50‎

Banasik P., Walo J., 2013: “Analiza stanu obecnego kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. II Forum Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów” [“The analysis of the current education system in geodesy and cartography. The Second Forum on education and professional training of geodesists and cartographers”]. Warsaw.

Chmielecka E., 2013: Odpowiedzialność uczelni – kilka uwag. [Responsibility of an academic institution – a few notes]. Edited by J. Woźnicki: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. [Mission and service of a university in the 21st century.] Warsaw.

Eckes K., 2009: Modernizowanie kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych. [Modernisation of education in geodesy and cartography at universities of technology.] Annuals of Geomatics vol. 7, book 3, PASI, Warsaw.

Eliasz A., 2013: Autonomia uczelni a ich służebna rola wobec społeczeństw. [The autonomy of academic institutions and their subservient role towards the society.] Edited by J. Woźnicki: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. [Mission and service of a university in 21st century.] Warsaw.

Gaździcki J., 2009: Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce. [Higher education in geoinformation: aspects of modernisation in Poland.] Annuals of Geomatics vol. 7, book 3, PASI, Warsaw.

Gaździcki J., 2012: Uwarunkowania reformy kształcenia geodetów i kartografów w Polsce. [Determinants of education reform of surveyors and cartographers education in Poland.] Forum of Education and professional training of surveyors and cartographers. Warsaw.

Hannah J., Kavanagh J., Mahoney R., Plimmer F., 2008: Surveying: a profession facing a global crisis? European Congress of Surveyors, Strasbourg.

Jóźwiak J., 2013: Social responsibility of an academic institution. Edited by J. Woźnicki: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. [Mission and easement of a university in 21st century.] Warsaw.

The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions: Actions for economic growth and employment – an agenda of modernisation of the European higher education systems. COM/2011/567.

The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions: European higher education in the world. COM/2013/499.

Luty T., 2009: Na czym polega dzisiaj autonomia uczelni wyższej? [What is the autonomy of a higher education institution today?] ETHOS, vol. 22, No 85-86, Lublin.

Law on Higher Education – Act of 27 July 2005 Journal of Laws No 164, item 1365 as amended.

Stachowiak-Kudła, M., 2012: Autonomia i jakość. [The autonomy and the quality.] Academic forum. http://forumakademickie.pl

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. (ESG), 2009.

European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki.

Stateczny A., 2009: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji. [The idea of a major in geoinformation.] Annuals of Geomatics vol. 7, book 3, PASI, Warsaw.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, 2010: [The strategy of higher education development in Poland by 2020 – the second option, 2010:] Ernst & Young.