Wpływ odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS na dokładność kartowania terenowego odbiornikiem GPS klasy GIS

Łukasz Beluch
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
Polska

Streszczenie

W ostatnich latach coraz częściej do kartowania używa się odbiorników GPS. Oprócz odbiorników geodezyjnych, o dużej dokładności, wyodrębnić można odbiorniki klasy GIS charakteryzujące się pracą tylko na częstotliwości L1 w trybie kodowym, umożliwiające jednak wykonanie post-processingu danych w celu zwiększenia dokładności pomiaru. Dokładność pomiaru z post-processingiem maleje wraz ze wzrostem odległości od stacji referencyjnej. Autor na podstawie obserwacji z 50 stacji systemu ASG-EUPOS zbadał tę zależność wykorzystując obserwacje kodowe na częstotliwości L1. Stację LODZ potraktowano jako odbiornik ruchomy, natomiast pozostałe stacje jako referencyjne. Wykonano post-processing w oparciu o każdą stację osobno. Do obliczeń użyto bezpłatnego oprogramowania RTKlib. Wyniki potwierdzają spadek dokładności wraz ze wzrostem odległości, jednak nie jest to zależność liniowa. Generalnie badania dowodzą, że uśredniony błąd w najdalszym miejscu od stacji LODZ, oddalonym o ok. 350 km nie przekroczył 100 cm w poziomie i 170 cm w pionie.

Słowa kluczowe:

dokładność kartowania terenowego; post-processing pomiary GIS; RTKlib; ASG-EUPOS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Antosiewicz M., Wężyk P., 2005: GPS w zarządzaniu informacją o środowisku. Roczniki Geomatyki t. 3, z. 3: 125-133, PTIP, Warszawa. ISSN 1731 5522.

Bakuła M., 2010: Network code DGPS positioning and reliable estimation of position accuracy. Survey Review 42(315): 82-91. ISSN: 0039-6265 (print), 1752-2706 (online).

Bartkowski T., 1977: Metody badań geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

Brach M., 2010: Zastosowanie sieci ASG-EUPOS w Leśnictwie. Roczniki Geomatyki, t. 8 z. 7(43): 21-29, PTIP, Warszawa. ISSN 1731 5522.

Brach M., 2012: Analiza dokładności wyznaczania współrzędnych wybranymi odbiornikami GNSS w środowisku leśnym. Sylwan 156(1): 47-56. ISSN 0039-7660.

Brach M., Stereńczak, K., 2006: Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 4: 67-74, PTIP, Warszawa. ISSN 1731 5522.

Ciećko A.,Grunwald G., Kaźmierczak R., Oszczak S., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., 2011: Wykorzystanie oprogramowania RTKlib do badania dokładności systemu EGNOS. Logistyka - Nauka 6(12). ISSN 1231-5478.

Galán C.O., Rodriguez- Pérez J. R., Martínez Torres J., García Nieto P. J., 2011: Analysis of the influence of forest environments on the accuracy of GPS measurements by using genetic algorithms. Mathematical and Computer Modelling 54(7-8): 1829-1834. ISSN: 1387-3954 (Print), 1744-5051 (On-line).

Klimánek M., 2010: Analysis of the accuracy of GPS Trimble JUNO ST measurement in the conditions of forest canopy. Journal of Forest Science, 2010(2): 84–91. ISSN 1212-4834 (Print), 1805-935X (On-line).

Krzeszowski K., Bosy J., 2011: ASG-EUPOS w terenach przygranicznych. Acta Scientiarum Polonorum, 10(1): 33–41. ISSN 1644-0730 (Print), 1898-9594 (Online).

McKessock G., 2007: A Comparison of Local and Wide Area GNSS Differential Corrections Disseminated Using the Network Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP). Geodesy and Geomatics Engineering Technical, (249). ISSN: 1365-8816 (Print), 1362-3087 (On line).

Monteiro L.S., Moore T. Hill C., 2005: What is the accuracy of DGPS? Journal of Navigation, 58(2): 207–225. ISSN: 0373-4633 (Print), 1469-7785(Online).

Nejat D., Kiamehr R., 2013. An investigation on accuracy of DGPS network-based positioning in mountainous regions, a case study in Alborz network. Acta Geodaetica et Geophysica, 48(1), str. 39–51. ISSN:2213-5812 (Print), 2213-5820 (On line).

Oszczak B., Wardziejewski, M., Klockowski T., 2010: Analiza dokładności pozycjonowania przy użyciu systemu EGNOS i serwisów ASG-EUPOS w aspekcie możliwości wykorzystania w transporcie drogowym. Logistyka 6. ISSN 1231-5478.

Pérez-Ruiz M., Carballido J., Aguera J., Gil J. A., 2010: Assessing GNSS correction signals for assisted guidance systems in agricultural vehicles. Precision Agriculture, 12(5): 639-652. ISSN: 1385-2256 (Print), 1573-1618 (On line).

Skorkowski A., Topór-Kaminski T., 2012: Analysis of EGNOS-Augmented GPS Receiver Positioning Accuracy. Acta Physica Polonica-Series, 122(5): 821-825. A ISSN: 0587-4246 (Print), 1898-794X (Online), B ISSN: 0587-4254 (Print), 1509-5770 (On line).

Specht C., Skóra M., 2009: Analiza porównawcza wybranych aktywnych sieci geodezyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, r. 50, nr 3(178): 39-54. ISSN 0860-889X.

Takasu T., 2010: Real-time PPP with RTKLIB and IGS real-time satellite orbit and clock, IGS Workshop 2010, Newcastle upon Tyne, England, June 28-July 2010.

www.mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne.html Dostęp 03.03.2014 r.

www.system.asgeupos.pl Dostęp 20 grudnia 2013 r.

www.wetterzentrale.de Dostęp 20 lutego 2014 r.