Zastosowanie metody optymalizacji nieliniowej Neldera-Meada do konstrukcji odwzorowań kartograficznych o możliwie najlepszym rozkładzie zniekształceń odwzorowawczych – na przykładzie odwzorowania azymutalnego

Kamil Latuszek
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Poszukiwanie odwzorowań o optymalnym rozkładzie zniekształceń odwzorowawczych, według kryteriów integrujących różne miary tych zniekształceń, jest jednym z ważniejszych zadań kartografii matematycznej. W XIX wieku zostały zaproponowane liczne kryteria całkowe, których minimalizacja dla danego odwzorowania utożsamiana jest z uzyskaniem dla niego optymalnego rozkładu zniekształceń. W erze masowej komputeryzacji i wzrostu możliwości obliczeniowej komputerów, popularne stały się obok rozwiązań ścisłych wspomnianych kryteriów, przybliżone rozwiązania numeryczne – oparte na metodach optymalizacji nieliniowej.
Bezgradientowa metoda optymalizacji nieliniowej zaproponowana przez Neldera-Meada (Nelder i Mead, 1965), została wykorzystana do optymalizacji rozkładu zniekształceń odwzorowań sfery dla opracowań małoskalowych przez Cantersa (2002). Canters optymalizował odwzorowania całego globu opisane przez szeregi dwuparametrowych wielomianów stopnia piątego, gdzie parametrami były szerokość i długość geograficzna na sferze lub współrzędne płaskie pewnego wyjściowego odwzorowania. Za funkcję celu przyjmowana była wartość zrewidowanej miary Petersa (Canters, 2002) – porównującej dużą liczbę losowo wybranych odległości na powierzchni oryginału z odpowiadającymi im odległościami na powierzchni obrazu.
W niniejszej pracy wspomniany algorytm zostanie wykorzystany do optymalizacji rozkładu zniekształceń odwzorowania azymutalnego normalnego sfery według kryterium Airy’ego. Uzyskane rozwiązanie będzie porównane z rozwiązaniem ścisłym dla tego kryterium, podanym przez Gdowskiego (1967). Promień równoleżnika we wzorach na współrzędne płaskie optymalizowanego odwzorowania wyrażony będzie kombinacją liniową promienia w odwzorowaniu początkowym i wyrazów szeregu potęgowego odległości sferycznej od bieguna północnego. Optymalizowane będą współczynniki tej kombinacji liniowej, a równania na współrzędne płaskie będą w postaci podanej w artykule. Za funkcję celu przyjęta będzie wartość odpowiednio zmodyfikowanej miary Petersa, tak aby jej minimalizacja korespondowała z minimalizacją kwadratów odchyleń skal głównych od jedności dla całego obszaru, co jest celem kryterium Airy’ego.
Autor zamierza w przyszłości kontynuować badania w zakresie zastosowania metod optymalizacji nieliniowej również w odniesieniu do innych klas odwzorowań i kryteriów minimalizacji zniekształceń.

Słowa kluczowe:

kartografia matematyczna; odwzorowania azymutalne; minimalizacja zniekształceń odwzorowawczych; kryterium Airy'ego; algorytm Neldera-Meada

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Canters F., 2002: Small-scale Map Projection Design. Londyn, Nowy York: Taylor & Francis.

Gdowski B., 1967: Kryterium Airy i Fioriniego oraz ich uogólnienia w zastosowaniu do klasy normalnych odwzorowań azymutalnych, Geodezja i Kartografia rocznik XVI nr 4.

Nelder J.A., Mead R., 1965: A simplex method for function minimization, Computer Journal 7: 308-313.