Ewaluacja metodyki prowadzenia analiz przestrzennych w wieloreprezentacyjnej bazie danych topograficznych

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Anna Fiedukowicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Mapy od wieków stanowią narzędzie modelowania i obrazowania przestrzeni geograficznej. W miarę rozwoju technik kartograficznych możliwe stawało się coraz szersze wykorzystanie map, dalece wykraczające poza ich pierwotne funkcje lokalizacyjne. Rozwijająca się w XX wieku kartograficzna metoda badań (KMB) umożliwia badanie fizycznej przestrzeni za pomocą mapy, traktowanej jako model tejże przestrzeni.
Jednym z podstawowych narzędzi informatycznych stosowanych w technologii GIS jest język SQL, pozwalający na tworzenie sformalizowanych zapytań, które umożliwiają selekcję, agregację i analizę informacji zgromadzonych w bazie danych. Zastosowanie SQL umożliwia także poznanie charakterystyk wyselekcjonowanych obiektów (wynikających tak z geometrii, jak i z atrybutów im przypisanych). Zastosowanie analizy danych przestrzennych wykorzystującej składnię SQL w sposób pośredni umożliwia więc badanie przestrzeni geograficznej.
Wyniki analizy informacji geograficznej ściśle zależą od poziomu uogólnienia danych źródłowych (skali mapy czy poziomu szczegółowości bazy danych - LoD). Celem autorów było sprawdzenie na ile wyniki analizy uzyskane poprzez wykorzystanie różnych poziomów informacyjnych wielorozdzielczej bazy danych topograficznych są wiarygodne i miarodajne.

Słowa kluczowe:

wielorozdzielcza baza danych; MRDB; SQL; system informacji geograficznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bac-Bronowicz J., Olszewski R., 2008: Wielorozdzielcza baza danych jako podstawa georeferencyjna opracowań regionalnych w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna.

Bac-Bronowicz J., Olszewski R., 2009: Możliwości wymiany informacji geograficznej pomiędzy wybranymi zasobami administracji publicznej, Roczniki Geomatyki, t. 7, PTIP Warszawa.

Berlant A. M., 1973: Mapy wzajemnego powiązania zjawisk i ich zastosowanie w badaniach geograficznych, [W:] Kartograficzna metoda badań w geografii, IG PAN, zeszyt 3/4, Warszawa.

Berlant A. M., 1973: Problemy teorii wykorzystania map w badaniach naukowych, [W:] Kartograficzna metoda badań w geografii, IG PAN, zeszyt 3/4, Warszawa.

Berlant A. M., 1978: Kartograficzeskij mietod issledowanija, Izd. Moskowskogo Uniwiersiteta, Moskwa.

Czerny A., 1990: Orientacje problemowe w kartografii teoretycznej, PPK, t. 22, nr 4.

Date C. J., Darwen H.. 1997: A Guide to the SQL standard : a user’s guide to the standard database language SQL, 4th ed., Addison Wesley.

Fiedukowicz A., Kołodziej A., Kowalski P., Olszewski, 2013: Społeczeństwo geoinformacyjne i przetwarzanie danych przestrzennych, [W:] Olszewski R., Gotlib D. (red.) Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, GUGiK.

Fiedukowicz A., Olszewski R., 2011: Ewaluacja statystyczna jako miara poprawności generalizacji informacji geograficznej na przykładzie opracowania komponentów pochodnych BDG. [W:] Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii, Główne problemy współczesnej kartografii: 104-126.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grygorenko W., 1984: Ewolucja poglądów na temat roli i funkcji kartografii, PPK, t. 16, nr 2.

Makowski A., 2005: System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Longley P. A. Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006: GIS, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olszewski R., 2001: Zastosowanie analizy fraktalnej w kartograficznej metodzie badań wybranych komponentów środowiska przyrodniczego, rozprawa doktorska, opiekun prof. dr hab. inż. Andrzej Makowski, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Olszewski R., 2009: Bazy danych przestrzennych jako element infrastruktury geoinformacyjnej w Polsce, [W:] Żyszkowska W., Spallek W., Bazy danych w kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Olszewski R., 2013: Wpływ Dyrektywy INSPIRE na rozwój kartografii w Polsce, [W:] Olszewski R., Gotlib D. (red.) Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, GUGiK.

Saliszczew K.A., 1955: O kartograficzeskom metodie issledowanija, Wiestnik Moskowsogo Uniwiersitieta, Sieria fizyko-mat., z 10.

Saliszczew K. A., 1968: Mietodika analiza pri issledowanii jawlenij po kartam, Wiestnik Moskowsogo Uniwiersitieta, Sieria V, Gieografija, nr 6.

Saliszczew K.A., 1998: Kartografia ogólna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

Weibel R., 1991: Amplified intelligence and rule-base systems, [In:] Buttenfield B., McMaster R., (eds.) Map generalization: making rules for knowledge representation, Longman, London.

Weibel R., 1995, Map generalization in the context of digital systems, Cartography and GIS, vol. 22, no. 4.

Rozporządzenie MSWiA, 2011b: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 2011, nr 279, poz. 1642.