Wieloskalowa wizualizacja danych georeferencyjnych w serwisie internetowym

Andrzej Głażewski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Paweł Kowalski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Najpopularniejszym sposobem dystrybucji danych przestrzennych stał się Internet, jako medium publikacji geoserwisów i wizualizacji kartograficznych. Na potrzeby społeczeństwa informacyjnego, w którym dostęp do wiedzy ma duże znaczenie, warto to medium wykorzystać do publikacji urzędowych zasobów danych przestrzennych. Publikacja ta powinna się odbywać przy użyciu dedykowanych serwisów geoinformacyjnych, udostępniających również zestandaryzowane opracowania kartograficzne. Przykładem takiego opracowania, przygotowanego do prezentacji danych referencyjnych, jest serwis zaprojektowany w ramach pracy badawczej realizowanej w Zakładzie Kartografii PW. Udostępnia on dane przestrzenne typu topograficznego, modelowane w środowisku wielorozdzielczej bazy danych georeferencyjnych.
Podstawowym założeniem, przyjętym podczas budowy geoserwisu, była możliwie kompleksowa reprezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych i danych ogólnogeograficznych na różnych poziomach skalowych. Ze względu na bogaty zakres treści tych zasobów danych największego nakładu pracy koncepcyjnej i redakcyjnej wymagały tradycyjne zadania kartograficzne: generalizacja i symbolizacja – właściwy dobór treści i optymalizacja zmiennych graficznych. Zaprojektowano również kilka charakterystycznych rozwiązań funkcjonalnych: np. sprzężone okna mapowe, umożliwiające synchroniczne wyświetlanie map w różnych skalach, czy też kompletne interaktywne legendy obu map. Innym rozwiązaniem stosowanym często w celu zwiększenia użyteczności są tzw. profile kartograficzne tj. predefiniowane kompozycje: topograficzna, hybrydowa oraz zawierająca cieniowany obraz rzeźby terenu.

Słowa kluczowe:

baza danych georeferencyjnych; MRDB; serwis mapowy; geoportal

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Andrzejewska M., Głażewski A., Kowalski P.J., Ostrowski W., 2011a: New approach to cartographic presentation of georeference database in Poland. Proceedings of the 25th International Cartographic Conference, Paris.

Andrzejewska M., B. Bielawski B., Gotlib D., Głażewski A., Kowalski P.J., Olszewski R., Ostrowski W., 2011b: Study of standardisation of the cartographic modelling process in official reference databases in Poland. Proceedings of the 25th International Cartographic Conference, Paris.

Berus T., Bielawski B., Kowalski P.J., Olszewski R., Pillich-Kolipińska A., 2012: Koncepcja systemu rozpowszechniania i wymiany wiedzy o georeferencyjnej bazy danych. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 3(53): 27-36, PTIP Warszawa.

Głażewski, A., 2011: Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB. Roczniki Geomatyki t. 9, z.2: 23-35, PTIP Warszawa.

Głażewski, A., 2013: Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego TBD/BDOT. Roczniki Geomatyki t. 9, z.1(58): 69-84, PTIP Warszawa.

Kowalski P.J., 2006: Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej.

Kowalski P.J., 2008: Techniczne aspekty redagowania i użytkowania serwisów geoinformacyjnych. Polski Przegląd Kartograficzny t. 40, nr 4: 337-348.

Kowalski P.J., 2012: Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 23: 159-168.

Kraak M.-J., 2001: Web Cartography – Developments and Prospects. London, New York, Taylor & Francis.

Olszewski R., 2013: Wpływ dyrektywy INSPIRE na rozwój kartografii w Polsce. [W:] Olszewski R., Gotlib D. (red.), Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK Warszawa.

Olszewski R., Bakuła K., Bujak Ł., Gnat M., Kietlińska E., Stankiewicz M., 2012: Generalizacja NMT w opracowaniu metodologii reprezentacji rzeźby terenu na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji”, Kazimierz Dolny.

Olszewski R., Zieliński J., Pillich-Kolipińska A., Fiedukowicz A., Głażewski A., Kowalski P., 2013: Methodology of creating the new generation of official topographic maps in Poland. Proceedings of International Cartographic Conference, Dresden.

Ormeling F., 2009: From Ortelius to OpenStreetMap – Transformation of the Map into a Multifunctional Signpost. [W:] Gartner G., Ortag F., Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin, Springer-Verlag.

Peterson M.P., 2007: Mapy i Internet: pogłębianie się kontrastów rozwoju. Polski Przegląd Kartograficzny t. 39, nr 4: 333-339.

Peterson M.P. (red.), 2008: International Perspectives on Maps and the Internet. Berlin, Springer-Verlag.

Przywózka U., 2010: Ocena portali internetowych wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w swietle projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Praca dyplomowa. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.