Idea wykorzystania usług sieciowych do tworzenia map tematycznych wykorzystujących dane satelitarne

Anna Fiedukowicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Agata Pillich-Kolipińska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Wyzwanie opracowania map tematycznych towarzyszy polskiej służbie geodezyjnej i kartograficznej od dawna. Założenia historycznej już instrukcji K-3 z początku lat 80. ubiegłego wieku z czasem ewoluowały do postaci obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dokument ten zakłada wykonanie i udostępnienie przez GGK dziesięciu rodzajów opracowań tematycznych.
Intensywny w ostatnim czasie rozwój infrastruktury informacji przestrzennej narzuca wręcz rozwiązania bazujące na wykorzystaniu portali tematycznych, gdzie użytkownik przy pomocy kreatora prezentacji będzie w stanie utworzyć własną mapę z aktualnych danych, w tym danych satelitarnych. Wobec tak zdefiniowanej idei tworzenia map tematycznych niezbędne jest jednak wykorzystanie sieciowych usług geoinformacyjnych OGC.
Opracowanie prostej mapy tematycznej w oparciu o zintegrowane dane mogłoby odbywać się poprzez wykorzystanie popularnej obecnie usługi przeglądania danych, WMS (ang. Web Map Service). Niemniej jednak, większą funkcjonalność może zapewnić implementacja sieciowej usługi przetwarzania danych, WPS (ang. Web Processing Service). Jej istotę stanowi możliwość wykonywania procesów geoprzestrzennych z poziomu aplikacji klienckiej - procesów zarówno predefiniowanych w samej usłudze, jak i zewnętrznych (dedykowanych), zapisanych przy pomocy języka XML i traktowanych jako system „wtyczek” (ang. plug-in). Takie podejście pozwala na stosowanie rozwiązań dedykowanych, unikalnych, dostosowanych do potrzeb konkretnego użytkownika, a także implementowanie metodyki przez niego zaproponowanej. Procesem może być tu dowolny, dobrze zdefiniowany, algorytm, model lub formuła obliczeniowa, działająca na danych posiadających odniesienie przestrzenne.
Usługa WPS umożliwia zatem całościowe modelowanie danych przestrzennych, w tym pozyskanych za pomocą technologii satelitarnych. Istotną zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość indywidualizacji usługi poprzez tworzenie nowych i modyfikację istniejących wtyczek.

Słowa kluczowe:

usługi sieciowe; dane satelitarne; mapy tematyczne; architektura zorientowana na użytkownika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Berus T., Olszewski R., Pillich-Kolipińska A.. 2011: Koncepcja i studium implementacji w architekturze SOA sieciowej usługi generalizacji informacji geograficznej, Roczniki Geomatyki, t. 9, z. 4(48): 15-28. PTIP Warszawa.

Díaz L., Remke A., Kauppinen T., Degbelo A., Foerster T. , Stasch C., Rieke M., Schaeffer B., Baranski B., Broering A., Wytzisk A., 2012: Future SDI – Impulses from Geoinformatics Research and IT Trends. International Journal of Spatial Data Information Research, 7: 378-410.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE. Dz UE L 108 z 25 kwietnia 2007 r.

Fenoy G., Bozon N., Raghavan V., 2013: ZOO-Project: the open WPS platform. Applied Geomatics, vol.5, issue 1: 19-24. http://link.springer.com/article/10.1007/s12518-011-0070-0#page-1

OGC, 2007: Web Processing Service, dok. 05-007r7, http://www.opengeospatial.org/standards/wps, http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=24151 (dostęp: 10.09.2013).

Pavelka K., 2009: Topographic and Thematic Mapping from Multi-Resolution Satellite Image. [W:]

Proceedings of 24th ICA Conference, Santiago de Chile, vol. 1: 956-962.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222 poz. 1328.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia4 marca 2010 r. Sz.U. 2010 nr 76, poz. 489.

Wang M., Gong P., Howarth P. J., 1991: Thematic Mapping from imagery: an aspect of automated map generalization, Technical papers 1991 ACSM-ASPRS Annual Convention/Auto-Carto 10: 123-132.

Zhao P., Foerster T.,Yue P., 2012: The Geoprocessing Web. Computers & Geosciences, 47: 3-12.