Geoportal na potrzeby procesu scalania i wymiany gruntów

Izabela Basista
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Streszczenie

W artykule zaprezentowano geoportal na potrzeby procesu scalania i wymiany gruntów. Proces scalania i wymiany gruntów jest bardzo czasochłonny i złożony. Jednym z elementów przyczyniającym się do takiego stanu rzeczy jest niedostateczna komunikacja pomiędzy geodetami-projektantami a uczestnikami scalenia. W celu przyspieszenia tego zabiegu proponuje się udostępnić opracowywane projekty scalenia w Internecie.
Z uwagi na fakt, że podczas całego procesu scalania i wymiany gruntów mamy do czynienia z rozkładem działek danej jednostki rejestrowej przed scaleniem, w trakcie i po scaleniu, użytkownik geoportalu powinien mieć możliwość zapoznania się ze stanem istniejącym, jak i projektowanym. W związku z tym, zostanie przedstawione rozwiązanie w postaci, specjalnie zaprojektowanego narzędzia do wyszukiwania działek, którego użycie poda użytkownikowi/uczestnikowi scalenia szybką odpowiedź na pytania jak zmieni się liczba, lokalizacja i kształt należących do niego działek.
Ponadto, zostanie opisana struktura geoportalu oparta na wolnym oprogramowaniu, a jego działanie zaprezentowane na przykładzie danych ze wsi Łukowa.
Wskazane oprogramowanie i narzędzia do budowy geoportalu ułatwią udostępnianie aktualnej informacji o lokalizacji gruntów podlegających scaleniu. Polepszą komunikację pomiędzy projektantami oraz uczestnikami scalenia co niewątpliwie wspomoże i skróci, tak skomplikowany i długotrwały proces scalania i wymiany gruntów.

Słowa kluczowe:

geoportal; GIS; projekt scalenia; wolne oprogramowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Dou J., Chen Y., Jiang Y., Wang Y., Li D., Zhang F., 2007: A web‐GIS based support system for rural land consolidation in China, New Zealand Journal of Agricultural Research, 50(5): 1195-1203.

Dzikowska T. 2010: Wykorzystanie wolnego oprogramowania GIS w analizie rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla potrzeb sporządzenia założeń do projektu scalenia gruntów. II Konferencja z cyklu wolne oprogramowanie w geoinformatyce, Wrocław. Dostęp: 2.09.2013 r. http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2010/Referaty/TeresaDzikowskaWOwAnalizieRolniczejPrzestrzeniProdukcyjnej.pdf

Frelek M., Fedorowski, Nowosielski E., 1970: Geodezja rolna. PPWK, Warszawa.

Hałasiewicz A., 2011: Rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf

Jagielski A., Marczewska B., 2011: Geodezja w gospodarce nieruchomościami. Wydawnictwo Geodpis, vol. 3: 10-12.

Król K., Salata T. 2013: Gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2013/ 04 (1): 195–207.

Leszczyńska M. 2011: Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 1(45): 75-86, PTIP, Warszawa.

Malczewski P., Iwaniak A., Blachowski J., 2011: Projekt Wojewódzkiego Węzła Informacji Przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 1(45): 87-92. PTIP, Warszawa.

Plewka P., Brach M., 2010: Udostępnianie leśnej mapy numerycznej w Internecie na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice, Roczniki Geomatyki t. 8, z. 7(43): 57-62, PTIP, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454.

Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A., 2007: Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo: Politechnika Warszawska.

Tourino J., Parapar J., Doallo R., Boullon M., Rivera F.F, Bruguera J.D., Gonzalez X.P., Crecente R.,Alvarez C., 2003: A GIS-embedded system to support land consolidation plans in Galicia. International Journal of Geographical Information Science 17(4): 377-396.

Trystuła A. 2013: Geowizualizacja w procesie urządzania przestrzeni wiejskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2013/ 03 (2): 27-34.

Tworzydło J., 2012: Wpływ sektorowych programów operacyjnych unii europejskiej na prace urządzeniowe terenów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2012/ 02 (2).

Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r. Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1749 z późn. zm.
DOI: http://dx.doi.org/10.12345/rg.2014.z3.7