Moźliwości integracji danych fotogrametrycznych w wybranych analizach przestrzennych

Agnieszka Turek
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Polska

Jakub Markiewicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania integracji różnych źródeł danych dla potrzeb gospodarki przestrzennej i opracowań planistycznych. Odpowiednio połączone dane pozyskane z różnego pułapu, o różnej dokładności oraz różnymi metodami posłużyły jako elementy wchodzące w skład bazy danych. Jej głównym zastosowaniem były analizy przestrzenne wykonywane dla potrzeb gospodarki przestrzennej na miejskich obszarach zurbanizowanych. Dodatkowo zaprezentowana została możliwość wizualizacji jej elementów, które mogą wspomagać efektywne planowanie i zarządzanie przestrzenią oraz znacznie przyspieszyć proces decyzyjny w pracach urbanistów i planistów. Ponadto analizie zostały poddane wybrane aspekty przydatne podczas tworzenia dokumentacji planistycznej.
Integracja danych przy wykorzystaniu środowiska GIS'owego (ArcGIS ESRI) pozwoliła na przeprowadzenie analiz przestrzennych 3D. Zbadany został stan zagospodarowania wybranego obszaru testowego w Warszawie, zlokalizowanego na terenie dzielnicy Wola. Przeprowadzono podstawowe analizy niezbędne dla potrzeb gospodarki przestrzennej, tj.: analizy widoczności, analizy pokrycia terenu, analizę istniejących funkcji i inne. Badania te umożliwiły zaproponowanie schematu wykonywania wybranych analiz niezbędnych przy projektowaniu lokalizacji osiedli mieszkaniowych.
Jako materiały wyjściowe posłużyły m.in.: lotniczy skaning wraz ze zdjęciem lotniczym oraz zdjęcia naziemne. Wykonane analizy obejmowały m.in. odpowiednie ich przetworzenie i integrację
w oprogramowaniu ArcGIS, filtrację danych, stworzenie obiektów na poziomie LOD1-LOD2, wykonanie rozszerzonych modeli bryłowych wybranych budynków. Stworzona została również realistyczna reprezentacja powierzchni topograficznej terenu.

Słowa kluczowe:

integracja danych; dane fotogrametryczne; gospodarka przestrzenna; analizy przestrzenne; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Agnello, F., Lo Brutto, M.. 2007: Integrated surveying techniques in cultural heritage documentation. ISPRS Archives vol. XXXVI-5/W47.

Aguilera, D., Lahoz, J., Finat, J., Martinez, J., Fernandez, J., San Josem J., 2006: Terrestrial laser Canning and low-cost aerial photogrammetry in the archeological modeling of a Jewish tanneries. ISPRS Commission V Symposium “Image Engineering and Vision Metrology”, Dresden, 25-27.X.2006.

Berladin J.A., Picard M., El-Hakim J., Godin G., Bandiera A., and Latouche D., 2003: Virtualizing a Byzantine crypt by combining high-resolution texturas with laser scanner 3D data. Proc. VMMS 202.

Brzuchowska, J., 2003: Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju. Roczniki Geomatyki t. 1, z. 1: 81-87, PTIP Warszawa.

Brzuchowska J., Ossowicz T., 2008: Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do potrzeb symulacji i optymalizacji przekształceń systemów transportowych i zagospodarowania przestrzennego. Roczniki Geomatyki t. 6, z. 3: 47-59, PTIP Warszawa.

Böhm J., Becker S., Halla N., 2007: Model refinement by integrated processing of laser scanning and photogrammetry. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences vol. XXXVI-5/W47.

Haala N., Brenner, C., 1999: Extraction of buildings and trees in urban environments. ISPRS Journal of Photogrametry& Remote Sensing 54: 130-137.

Kolbe T., Gröger, G., Plümer, L., 2005: CityGML -Interoperable Access to 3D City Models. [In:] Oosterom Z. F. (ed.) Geoinformation for Disaster Management. 883-899, New York: Springer.

Markiewicz J., 2012: Aspects of photogrammetric data integration for generation 3D models of the selected objects located in the urban space. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing vol.24.

Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Śleszyński P. (koordynacja), 2012: Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego. Raport z prac wykonanych w etapie I i II. Opracowanie wykonane dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Tauszyński K., 2008: Wstęp do projektowania architektonicznego. WSiP SA, Warszawa.

Tokarczyk R., Mierzwa W., 2001: Fotogrametryczny pomiar linii odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 11.

Woźniak J., dostęp: 10.06.2013. http://geo.pwr.wroc.pl/pdf/111/Fot_Geomatyka_pwr.pdf

Zlatanov S., Rahman A. A., Pilouk M., 2002: 3D GIS: Current status and perspective. Symposium on GeospatialaTheory, Processing and Applicationa, Otawa.

Strona internetowa, dostęp: 13.11.2013. http://www.codgik.gov.pl/numeryczne-dane-wysokosciowe.html