Adaptacja i dostosowanie zasobu Bazy Danych Obiektów Topograficznych na potrzeby wykonania Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000

Michał Olszar
MGGP S.A. Oddział Kraków
Polska

Jaromir Borzuchowski
MGGP S.A. Oddział Kraków
Polska

Streszczenie

Artykuł jest zbiorem wniosków wynikających z doświadczeń zebranych w ramach projektu „Opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000” (MPHP10). Po raz pierwszy do aktualizacji MPHP wykorzystano dostępne dane przestrzenne zgromadzone w CODGiK takie jak: NMT, BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych), ortofotomapa i mapa topograficzna w skali 1:10 000. Wykorzystanie zasobów Państwowych na cele opracowania mapy hydrograficznej wymagało przygotowania danych wejściowych. W niniejszym artykule omówione zostały prace przygotowawcze z zakresu adaptacji atrybutowej i geometrycznej danych BDOT. Opisane modyfikacje nadają danym kartograficznym cechy typowe dla danych hydrograficznych. Wnioski końcowe mają charakter zaleceń, które mogłyby stanowić uzupełnienie Wytycznych Technicznych do wykonania Bazy Danych Topograficznych (TBD) w zakresie pozyskiwania klas związanych z wodą.

Słowa kluczowe:

mapa hydrograficzna; zlewnia elementarna; kody hydrograficzne; linie wododziałowe; odcinki cieków wyróżnionych; węzły hydrograficzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Buczek A., Lichończak K., Uchański J., 2011: Budowa BDOT w punktu widzenia wykonawców. RocznikiGeomatyki t. 9, z. 6: 41-76, PTIP Warszawa.

Chormański J., Giełczewski M., Grygoruk M., Kardel I., Tyszewski S., Indyk W., Borzuchowski J., Czechowicz A., Kapustka S., Krawczyk D., Olszar M., Loś K., 2012: Wytyczne do wykonania Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000.

Furnans J., Olivera F., 2001: Watershed Topology . The Pfafstetter System.

GUGiK, 2008: Wytyczne Techniczne . Baza Danych Topograficznych (TBD) wraz z uzupełnieniami.