Dostosowanie profilu metadanych PIG-PIB do obowiązujących standardów z uwzględnieniem wielojęzyczności

Krystyna Michałowska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Polska

Tomasz Nałęcz
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Paulina Kamińska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Streszczenie

Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej nakłada obowiązek tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych na organy administracji, odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów publicznych zawierających zbiory związane z tematami podlegającymi ustawie oraz osoby trzecie, których zbiory włączane są do infrastruktury. Metadane odgrywają szczególną rolę w infrastrukturze informacji przestrzennej, zawierają bowiem informacje dotyczące zbiorów i usług danych przestrzennych, przez co umożliwiają w sposób jednoznaczny scharakteryzować taki zasób. Według normy ISO 19115 profil metadanych należy rozumieć jako, wydzielony podzbiór metadanych zawierający w każdym przypadku bazowe (obligatoryjne) komponenty metadanych, które są niezbędne do prawidłowej identyfikacji zasobów danych przestrzennych, wchodzących w skład infrastruktury informacji przestrzennej. Zakres metadanych można określić poprzez opracowanie branżowego profilu metadanych lub wskazanie jako obowiązującego, istniejącego profilu INSPIRE, bądź jego rozszerzenia o elementy uzupełniające, które pozwalają na poprawną identyfikację zasobu danych przestrzennych.
W ramach obowiązków wynikających z ustawy IIP, Państwowy Instytut Geologiczny przygotował profil PIG-BIP dla danych geologicznych, zgodny z krajowym profilem metadanych w zakresie geoinformacji oraz profilem INSPIRE. Struktura i zawartość profilu geologicznego ulegała zmianie na przestrzeni lat, równolegle z aktualizacją wytycznych krajowych, jak i INSPIRE Metadata Implementing Rules. W artykule przedstawiono proces dostosowania profilu metadanych PIG-PIB do obowiązujących standardów, z uwzględnieniem liczności oraz obligatoryjności elementów, określonych zarówno w dotychczasowym profilu metadanych PIG-PIB, jak i profilu krajowym oraz w obowiązującej wersji 1.2 profilu metadanych INSPIRE. Ponadto omówiono rozszerzenie profilu metadanych PIG-PIB o wielojęzyczność.

Słowa kluczowe:

profil geologiczny; metadane; INSPIRE; wielojęzyczność metadanych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baranowski M., Gotlib D., Soczewski P., 2008: Polski krajowy profil metadanych w zakresie geoinformacji, GUGiK.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). DZ.U UE L 108/1. PL. 25.4.2007.

INSPIRE, 2010: Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, V. 1.2

ISO 19115: 2010, Informacja geograficzna – Metadane

ISO 19106: 2006, Informacja geograficzna – Profile (norm bazowych)

ISO 19139: 2007, Informacja geograficzna – Metadane – Implementacja Schematu XML

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie meta danych.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. Dz. U. nr 76, poz. 489.