Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 - nowe hydrograficzne dane referencyjne

Małgorzata Barszczyńska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Polska

Jaromir Borzuchowski
MGGP SA, Oddział w Krakowie
Polska

Danuta Kubacka
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Polska

Piotr Piórkowski
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Polska

Celina Rataj
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Polska

Tomasz Walczykiewicz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Polska

Łukasz Woźniak
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Polska

Streszczenie

Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP10) opracowano w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK). MPHP10 to jednolita, ciągła baza danych hydrograficznych obejmująca obszar całego kraju łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza jej granicami. Mapa ta zawiera charakterystykę geometryczną i opisową sieci rzecznej oraz zlewni. MPHP jest jedynym źródłem danych o granicach zlewni.
MPHP jest podstawą do tworzenia różnych map tematycznych związanych z gospodarką wodną. Może być pomocna w bilansowaniu wodno gospodarczym, ocenie zasobów wodnych, ocenie przepływów i w konsekwencji symulowaniu ich zmian spowodowanych zmianami klimatu lub działaniami z zakresu gospodarki wodnej. Analizy takie można przeprowadzać w zadanych obszarach takich jak jednolite części wód, zlewnie. regiony wodne oraz dorzecza.
Podstawą do utworzenia MPHP10 były warstwy zasobów Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Materiał ten został zweryfikowany przez hydrografów. Dzięki temu utworzona mapa numeryczna jest materiałem, który może uzupełnić bądź poprawić zasób geodezyjny w zakresie nazewnictwa cieków i zbiorników wodnych oraz przebiegu, lokalizacji źródeł i ujść cieków. Wymagać to będzie konsultacji między odpowiedzialnymi instytucjami oraz zmiany obowiązujących przepisów.
MPHP jest jednym z referencyjnych zbiorów danych tworzących krajową infrastrukturę informacji przestrzennej. Dzięki dostosowaniu MPHP do standardów INSPIRE produkt ten ma taką samą strukturę jak zbiory danych hydrograficznych innych państw Unii Europejskiej. Zharmonizowany zbiór danych MPHP stanie się częścią europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Pozwoli to dane pochodzące z MPHP10 łączyć z danymi z innych państw i tworzyć opracowania kartograficzne oraz prowadzić analizy przestrzenne o charakterze transgranicznym i paneuropejskim.

Słowa kluczowe:

hydrografia; dane przestrzenne; INSPIRE; MPHP10; ISOK

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Dyrektywa 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej. Dz.U.UE L.00.327.1, 22.12.2000.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz.U.UE L 108, vol. 50, 25.4.2007.

Dyrektywa 2007/60/WE (Dyrektywa Powodziowa) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim), Dz.U.UE L 288/27 6.22.2007.

Hydronimy, 2006: Nazewnictwo geograficzne Polski, Tom I Hydronimy, Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Część 2. Wody stojące, Warszawa, GUGiK.

IGiK, 2009: Testowanie polskich zbiorów danych przestrzennych na zgodność ze specyfikacjami danych przestrzennych pierwszej grupy tematycznej INSPIRE. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.

IMGW, 1987: Atlas hydrologiczny Polski, tom I. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

INSPIRE, 2010: Thematic Working Group Hydrography, D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines v.3.0.1, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2

Michalak J., 2012: Różnice pomiędzy językiem zapisu danych i jego dziedzinową aplikacją. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 1(51): 15-34, PTIP Warszawa.

MGGP SA, 2012: Opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000. Etap I - Opracowanie wytycznych do wykonania Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 w formie cyfrowej wraz z analizą dostępnych informacji i danych. Kraków (maszynopis).

MGGP SA, 2013: Opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000. ETAP III – dokumentacja techniczna. Kraków (maszynopis).

Program, 2012: Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013 zatwierdzony przez Radę Infrastruktury Informacji Przestrzennej. http://www.radaiip.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0006/49506/Zal.-nr-3-KZGW.pdf

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. 2010 nr 76 poz 498.