Modele struktur katastralnych

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

W artykule podjęto się pokazania różnych modeli struktur katastralnych uzyskanych z przekształcenia danych mapy ewidencyjnej. Realizacja praktyczna wiązała się z porządkowaniem pozyskanych danych z formy CAD do GIS i ich przekształceń na bazie danych geometrycznych, atrybutowych i topologicznych. Prezentowane wcześniej podobne opracowania (Lewandowicz 2009, 2011, Lewandowicz i inni 2013) bazowały na przekształceniach algebraicznych, a tym razem całe przekształcenia zostały przeprowadzone w systemie GIS, w oparciu o dostępne narzędzia związane z przekształcaniem danych, budowaniem relacji i powiązań, eksportów i edycji. W oparciu o przyjętą metodykę przekształceń, uzyskano modele struktur katastralnych w formie sieci obrazującej różne powiązania działek ewidencyjnych. Wizualizowane są one w postaci grafów, które przedstawiają struktury katastralne. Fragmenty grafów w formie gwiaździstej wskazują na optymalną, uporządkowaną strukturę. Zbudowane modele, uzupełnione danymi atrybutowymi, mogą być wykorzystywane w analizach sieciowych we wspomaganiu decyzyjnym w gospodarce gruntami i w zarządzaniu kryzysowym.

Słowa kluczowe:

kataster; model struktur katastralnych; relacje topologiczne; sąsiedztwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Ahuja P., K., Magnanti T.,L., Orlin J., B., 1993: Network Flows, Theory, Algorithms and Applications. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Autodesk, 2012: Elektroniczny podręcznik użytkownika.

http://docs.autodesk.com/MAP/2012/PLK/filesMTU/GUID-4D2974DC-72C7-4B1D-B09D-05C7CBF0496-0.htm#GUID-B3060FD0-51EE-4763-9F8F-A1C13146E492

Baker T.,J., 1989: Automatic mesh generation for complex three-dimensional region using a constrained Delaunay trangulation. Engineering with Computers 5: 161-175.

Bogusławski P., Gold C., 2009: Construction operators for modeling 3D objects and dual navigation structures. [In:] Lecture notes in geoinformation and cartography; 3D Geoinformation Siences, Part II. Springer: 47-59.

Banachowski L., Diks K., Rytter W., 1996: Algorytmy i struktury danych. WNT.

Bera R., Claramunt Ch., 2003: Topolgy-based proximities in spatial systems. Journal of Geographical Systems Springer-Verlag 5: 353-379.

Bydłosz J., 2012: Uwarunkowania implementacji Katastralnego Modelu Administrowania Terenem w Polsce. Roczniki Geomatyki t.10, z. 3: 17-24, PTIP Warszawa.

Bydłosz J., 2012: Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w Polsce. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 2: 47-54, PTIP Warszawa.

Cichociński P., 2012: Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych. Roczniki Geomatyki t. 10 , z.7:15-24, PTIP Warszawa.

Cichociński P., Dębińska E., 2012: Badanie dostępności komunikacji wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych. Roczniki Geomatyki t. 10 , z.4: 41-48, PTIP Warszawa.

Esri, 2009: Baza wiedzy. http://training.esri.com/gateway/index.cfm

Hopfer A., Cegielski S., Kędziora W., 2011: Rezolucja 3 Międzynarodowego Kongresu Katastralnego 23-25 listopad 2011, Warszawa.

ISO 19152 Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM)

Lee J., Yunus, H., 2003: 3D Cadastre System using the Node-Relation Structure in GIS. Research Reassignment.

Lee J., Zlatanova S., 2008: A 3D Data Model and Topological Analyses for Emergency Response in Urban Areas. [In:] Zlatanova S., Li J. (ed.) Geo-Information technology for emergency response. Taylor & Francis: 143-168.

Lewandowicz E., 2012: Topologicalstructure of cadastralspace. Geodezja i Kartografia. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii, SAN Łódź, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa: 46-55, (181), ISBN 978-83-7837-011-6.

Lewandowicz E., 2011: Algebraic transformations of cadastral topological data. Journal of Applied Geodesy vol.5, issue 3-4: 117-185.

Lewandowicz E., Packa A., 2010: Metodyka analiz tras rowerowych w zróżnicowanej strukturze sieciowej. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 6: 101-107. PTIP Warszawa.

Lewandowicz E., Packa A., Kondratowicz S., 2013: Przekształcanie danych topologicznych, geometrycznych i atrybutowych GIS do modeli analitycznych. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, w druku.

Lewandowicz E., 2009: Dane katastralne jako baza do rozbudowy modelu sieci drogowej. Roczniki Geomatyki t.7, z. 5: 97-102, PTIP Warszawa.

Molenaar M., 1998: An introduction to the theory of spatial object modeling for GIS. Taylor & Francis, London.

Oosterom P., Lemmen Ch., Uttermark H., 2012; Land Administration Standardization with focus on Evidence from the Field and Processing of Field Observations. International Federation of Surveyors FIG Working Week 2012, Rome, 28 p. http://www.gdmc.nl/publications/2012/Land_Administration_Standardization.pdf

Sullivan D., Unwin D., 2002; Geographic Information Analysis. John Wiley & Sons, INC.

Theobald D.M., 2001: Topology revisited: Representing spatial relations. International Journal of Geographical Information Science 15(8): 689-705.

Thomson R.J., Oosterom P., 2012: Validity of mixed 2D and 3D Cadastral Parcel in the Land Administration Domain Model. 3rd International workshop pn 3D cadasters. Developments and Practices. 25-26 October, Shenzhen, China.

http://www.cadastre2012.org/paper/Validity%20of%20Mixed%202D%20and%203D%20Cadastral%20Parcels%20in%20the%20Land%20Administration%20Domain%20Model%20.pdf

Thomson R.J., Oosterom P., 2008: Mathematically provable corrected implementation of integrated 2D and 3D representations. [In:] Advances in 3D Geionformation Systems. Springer Berlin.

Zhan F.B., 1998: Representing Networks. NCGIA Core Curriculum in GIScience. http//www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u064/u064html, created November 5 1998.

Zhao J., Zhou Y., 1999: The methods of topology building and parcel updating in land information system. Towards Digital Earth, Proceedings of the International Symposium on Digital Earth Science Press: 807-811.