Polski system katastralny w aspekcie ISO 19152

Jarosław Bydłosz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Streszczenie

W chwili obecnej trwają końcowe prace związane z przygotowaniem oraz publikacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zawiera ono między innymi nowy model pojęciowy danych ewidencji gruntów i budynków opracowany z wykorzystaniem notacji Zunifikowanego Języka Modelowania (UML).
W grudniu 2012 roku opublikowana została norma międzynarodowa ISO 19152, będąca również normą europejską i polską (polski tytuł „Katastralny Model Administrowania Terenem”). Norma ta dostarcza referencyjny model dla budowy systemów związanych z szeroko pojętą administracją nieruchomościami. Polska jako kraj Unii Europejskiej jest zobowiązana do stosowania się do zapisów dyrektywy INSPIRE. Zgodnie z jej artykułem 7 przy opracowywaniu przepisów wykonawczych uwzględniane są między innymi istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe, służące harmonizacji zbiorów danych przestrzennych.
W artykule podjęto próbę określenia wpływu i wymagań ISO 19152 w stosunku do modelu polskiego katastru, zdefiniowanego w projekcie nowego rozporządzenia. W wyniku przeprowadzonych badań, wyciągnięto wstępny wniosek, że polski system katastralny spełnia wymagania względem normy ISO 19152 zawarte w artykule 7 dyrektywy INSPIRE, dotyczące między innymi uwzględnienia standardów międzynarodowych, służących harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Słowa kluczowe:

ISO 19152; LADM; kataster; ewidencja gruntów i budynków; INSPIRE; UML

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bydłosz J., 2012a: Preliminary works on leading Polish cadastral model into conformance with LADM. GIS for geoscientists: scientific monograph. Zagreb: Hrvatski Informatički Zbor – GIS Forum, 86-92.

Bydłosz J., 2012b: Uwarunkowania implementacji katastralnego modelu administrowania terenem w Polsce. Roczniki Geomatyki, t. 10, z. 2: 17-24, PTIP Warszawa.

Bydłosz J., Góźdź K., Radzio W, 2012: Model pojęciowy polskiego systemu katastralnego na tle rozwiązań ujętych w ,,Katastralnym modelu administrowania terenem” (LADM). Przegląd Geodezyjny 6/2012.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM) ISO 19152, International Organization for Standardization, 2012.

„Informacja geograficzna – Katastralny model administrowania terenem (LADM)”, PN EN ISO 19152:2013-05E, Polski Komitet Normalizacyjny, 2013.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – projekt. Wersja z dnia 13 maja 2013 r.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. 2010 nr 76, poz. 489.