Użyteczność społeczna produktów geoinformacyjnych

Jerzy Gaździcki
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W artykule wprowadza się pojęcie użyteczności społecznej produktu geoinformacyjnego, np. geoportalu, jako właściwości tego produktu wyrażającej zakres, znaczenie i powszechność jego skutecznego i satysfakcjonującego użytkowania w społeczeństwie. Tak zdefiniowaną użyteczność zaproponowano określać uwzględniając:
1) ogólną ocenę przydatności produktu do realizacji przyjętych celów i zadań wymagających stosowania informacji geoprzestrzennej i służących społeczeństwu,
2) charakterystykę i ocenę produktu pod względem:
• dostępności produktu (upowszechnienie informacji o produkcie, stosowane procedury, ograniczenia, koszty),
• sposobu użytkowania produktu (dostosowanie do potrzeb typowego, nie mającego specjalistycznych kwalifikacji użytkownika pod względem funkcjonalności, interfejsu, przystępności),
• jakości wyników uzyskiwanych za pomocą produktu oraz łatwości ich interpretacji,
3) charakterystykę i ocenę produktu jako środka upowszechniania informacji geoprzestrzennej w społeczeństwie, z uwzględnieniem, jeśli jest to możliwe danych określających liczbę użyć produktu w skali rocznej, w tym użyć satysfakcjonujących użytkowników.
Na zakończenie stwierdza się, że doświadczenia wynikające z prowadzonych dotychczas w Polsce intensywnych prac w dziedzinie informacji geoprzestrzennej powinny być przeanalizowane, a płynące stąd wnioski należycie spożytkowane w planowaniu dalszych prac.
W prowadzonych analizach powinno znaleźć zastosowanie zaproponowane podejście do oceny użyteczności społecznej produktów geoinformacyjnych, w którym uwzględnia się potrzeby i wymagania najważniejszego, zbiorowego użytkownika, jakim jest społeczeństwo.

Słowa kluczowe:

użyteczność; społeczeństwo informacyjne; zarządzanie informacją geoprzestrzenną

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia

Dukaczewski D., Ciołkosz-Styk A., Sochacki M., 2012: Geoportale regionalne wybranych krajów Europy – studium porównawcze. (Regional Geoportals of Selected European Countries – a Comparative Study), Roczniki Geomatyki t. 10, z. 4. (Annals of Geomatics, vol.10 issue 4), PTIP Warszawa.

Gaździcki J. 2013: Infrastruktura informacji przestrzennej w świetle doświadczeń wdrożeniowych w Polsce. (Spatial Information Infrastructure in the Light of Implementation Experience in Poland) Roczniki Geomatyki, t. 11 (w druku), Annals of Geomatics, vol.11 (in print), PTIP Warszawa.

ISO, 2006: ISO 9241: Ergonomics of Human System Interaction. www.gobookee.net/iso-9241/

European Commission, 2013: Information Providers Guide. The EU Internet Handbook. www.ec.europa.eu/ipg/