Koncepcja katalogu obiektów planistycznych zagospodarowania przestrzennego

Joanna Jaroszewicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Małgorzata Denis
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Informacja o aktualnym i planowanym zagospodarowaniu przestrzennym należy do trzeciej grupy tematycznej INSPIRE. W Polsce rozpoczęto prace nad standaryzacją danych planistycznych w celu umożliwienia włączenia ich do krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Nierozwiązanym do tej pory problemem jest standaryzacja przestrzennych obiektów planistycznych. Nie jest to zadanie trywialne ze względu na brak jednolitej semantyki branżowej oraz ze względu na przenikanie się funkcji zagospodarowania.
W referacie poruszono kwestie polskich rozwiązań metodologicznych, których celem jest opracowanie katalogu przestrzennych obiektów planistycznych zgodnego z wymogami INSPIRE. Zgodność ta może być rozumiana jako umożliwienie tworzenia i udostępniania raportów dotyczących wymaganej dyrektywą INSPIRE informacji przestrzennej o planowanym zagospodarowania przestrzennym, na różnych etapach procedury planistycznej. Obiekty planistyczne zorganizowane w strukturze bazy danych, uzupełnione o informacje z referencyjnych zbiorów danych IIP, mogłyby zastąpić w przyszłości załączniki graficzne do uchwał. W artykule przedstawiona zostanie również ocena stanu obecnego, przekrojowo problemy związane z opracowaniem katalogu obiektów planistycznych oraz konieczne do podjęcia działania i propozycje rozwiązań w kierunku jego dostosowania do wymogów INSPIRE.

Słowa kluczowe:

zagospodarowanie przestrzenne; katalog obiektów planistycznych; INSPIRE; GIS; infrastruktura informacji przestrzennej; planowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

BGWM plany, 2011: Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, Specyfikacja danych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, tom II.

INSPIRE D2.8.III.4, 2013: Data Specification on Land use – Draft Technical Guidelines, v3.0RC3.

Jaroszewicz J., Denis M., Zwirowicz-Rutkowska A, 2013: Harmonization of spatial planning data model with INSPIRE implementing rules in Poland. SGEM 2013 Conference Proceedings, book 2, volume 1, DOI: 10.5593/sgem2013: 745-752.

Sławiński, T., Denis, M. , 2008: Rozlewanie się zabudowy w świetle zmian ustawodawstwa z 1994 i 2003 roku – planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1587.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. 1994, nr 89, poz. 415 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. 2010, nr 76, poz. 489.