Niejednoznaczność transformacji UML-GML

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Uchwalenie w Polsce ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, która jest transpozycją Dyrektywy INSPIRE spowodowało konieczność nowelizacji wielu ustaw i przepisów prawnych, w tym ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Postanowiono zastąpić instrukcje i wytyczne rozporządzeniami Rady Ministrów lub odpowiedniego ministra, które z jednej strony stanowią załączniki do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, a z drugiej strony wprowadzają w życie niektóre zalecenia Dyrektywy INSPIRE.
Integralną częścią opracowywanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii rozporządzeń są schematy aplikacyjne UML oraz GML, które definiują strukturę informacyjną baz danych, odpowiednich dla danego rozporządzenia. Jednak, mimo iż schematy te zostały przygotowane zgodnie z normami ISO serii 19100 w dziedzinie informacji geograficznej, w trakcie ich tworzenia napotkano wiele problemów technicznych związanych z transformacją UML-GML.
W artykule, na przykładzie schematów aplikacyjnych UML i GML opracowanych w ramach prac GUGiK związanych z implementacją postanowień Dyrektywy INSPIRE, omówiono niejednoznaczności związane z przekształcaniem UML na GML oraz związane z tym błędy i anomalia. Rozważono również, jak zaradzić tego typu niejednoznacznościom, jak zapewnić jedną drogę przekształcania schematu aplikacyjnego UML na odpowiadający mu schemat aplikacyjny GML.

Słowa kluczowe:

UML; GML; kodowanie; niejednoznaczność; anomalia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Altova, 2013. XMLSpy, http://www.altova.com/xml-editor/

Michalak J., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Parzyński Z., 2012. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Monografia. Roczniki Geomatyk t. 10, z. 1 (51), PTIP Warszawa.

Cox S., 2011. Hollow World: a GML application schema template. Solid Earth and Environment GRID (SEE GRID community website). https://www.seegrid.csiro.au/wiki/AppSchemas/HollowWorld/

EMUiA, 2012. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 125.

GESUT, BDOT, MZ, 2013. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 383.

Githaiga J., 2010. Project Overview – FullMoon. Solid Earth and Environment GRID (SEE GRID community website), https://www.seegrid.csiro.au/wiki/Siss/FullMoon/

ISO/TC 211 (Geographic Information/Geomatics), Technical Specification 19103:2005, Geographic information – Conceptual schema language (Język schematów pojęciowych).

ISO/TC 211 (Geographic Information/Geomatics), ISO 19109:2009, Geographic information – Rules for application schema. Norma PN-EN ISO 19109:2009, Informacja geograficzna – Reguły schematów aplikacyjnych.

ISO/TC 211 (Geographic Information/Geomatics), ISO 19118:2011, Geographic information – Encoding. Norma PN-EN ISO 19118:2011, Informacja geograficzna – Kodowanie.

ISO/TC 211 (Geographic Information/Geomatics), ISO 19136:2007, Geographic information – Geography Markup Language (GML). Norma PN-EN ISO 19136:2009, Informacja geograficzna – Język znaczników geograficznych GML.

Portele C., 2008a. Mapping UML to GML Application Schemas. Guidelines and Encoding Rules. Interactive Instruments GmbH,

http://www.interactive-instruments.de/ugas/UGAS-Guidelines-and-Encoding-Rules.pdf

Portele C., 2008b. Mapping UML to GML Application Schemas. ShapeChange – Architecture and Description. Interactive Instruments GmbH,

http://www.interactive-instruments.de/ugas/ShapeChange.pdf

PRG, 2012. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 199.

SparxSystem, 2013. Enterprise Architect, http://www.sparxsystems.com.au/

SyncRO Soft Ltd., 2013. oXygen XML Editor, http://www.oxygenxml.com/

W3Schools, 2013. W3Schools Online Web Tutorials, http://www.w3schools.com/