Implementacja dyrektywy INSPIRE w temacie Zagospodarowanie przestrzenne – wskaźniki monitoringu dla Polski na rok 2012

Andrzej Affek
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Polska

Streszczenie

Artykuł ma na celu prezentację głównych wyników badania ankietowego „Land use w gminach”, przeprowadzonego w połowie 2012 roku przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa w konsorcjum z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Badanie miało na celu ocenę stopnia zaawansowania wdrażania Dyrektywy INSPIRE w temacie zagospodarowanie przestrzenne (ang. Land use) z Załącznika III.
W pracy przedstawiono wyniki badania reprezentatywności próby gmin biorących udział w ankiecie dla całej populacji gmin w Polsce. Głównym wynikiem pracy są wartości wskaźnika monitoringu DSi1.3 na rok 2012 dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne wraz z przedziałami ufności dla alfa=0,05 przy różnych wariantach definiowania powierzchni istotnej. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza próba oszacowania (estymacji) tego wskaźnika dla Polski (na rok 2012), mimo, że monitoring jest obowiązkowy od 2009 roku.
W artykule zarysowane zostały również wymogi dotyczące monitorowania postępów we wdrażaniu Dyrektywy INSPIRE, wraz z wyjaśnieniem terminów powierzchnia (obszar) obecna i powierzchnia (obszar) istotna w kontekście tematu Zagospodarowanie przestrzenne.

Słowa kluczowe:

dyrektywa INSPIRE; zagospodarowanie przestrzenne; wskaŸniki monitoringu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Agresti, A., and Coull, B. A., 1998: Approximate is better than "exact" for interval estimation of binomial proportions, The American Statistician, 52: 119-126.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:pl:pdf

GUGIK, 2012: Projekt programu budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) w etapie obejmującym lata 2012-2013.http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/49503/ProgrambudowyIIP-ver-2-1ost.pdf

INSPIRE Data Specification on Land Use – Draft Guidelines, 2012. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU_v3.0rc2.pdf

INSPIRE Monitoring Indicators – Guidelines Document v. 5.0, 2011, European Commission – Eurostat. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Monitoring_and_Reporting/INSPIRE_MR_Guidelines_Reporting_2011-01-18_v%205.0.pdf

Mitchell A., 2005: The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements & Statistics. ESRI Press, Redlands CA, USA.

MTBiGM, 2013: Czy miejscowy plan odbudowy jest zbiorem danych przestrzennych w temacie "zagospodarowanie przestrzenne"? http://www.transport.gov.pl/2-4ec6ac690ed6d-1796116-p_1.htm

Wyniki monitorowania wdrażania IIP za rok 2011, 2012. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/excel_doc/0006/47760/MR_PL_2011.xls