Terminologia definiująca rejestry zasobów danych przestrzennych jako normatywne źródła krajowej infrastruktury infoinformacji przestrzennej

Tomasz Nałęcz
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Krystyna Michałowska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Polska

Streszczenie

W powszechnym rozumieniu zbiory danych referencyjnych to rejestry należące do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Jednakże również dane pozyskiwane i przetwarzane zgodnie przyjętymi normami i wytycznymi w ramach zadań organów wiodących właściwych dla poszczególnych tematów INSPIRE mogą i powinny być traktowane, jako dane referencyjne (wzorcowe, odniesienia, bazowe, podstawowe, normatywne). Brak jednoznacznego wskazania zbiorów referencyjnych powoduje bardzo często brak spójności danych w zakresie jednego tematu, głównie ze względu na wykorzystanie w opracowaniach tematycznych różnych danych odniesienia, charakteryzujących się zwykle innym stopniem dokładności. Istnieje, więc potrzeba sprecyzowania jednolitych zasad i procedur określających zbiory wzorcowe dla zasobów danych w zakresie poszczególnych dziedzin oraz jednoznacznego wskazania, które dane powinny być traktowane i wykorzystywane, jako dane referencyjne w opracowaniach tematycznych.
Celem artykułu jest prześledzenie nomenklatury stosowanej dla zasobów geoinformacyjnych, określającej podstawowe zbiory udostępniane w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). W odniesieniu do stosowanych pojęć i terminów dyskusji poddano także krajowy zasób geoinformacyjny IIP z uwzględnieniem rejestrów tworzonych w ramach zadań powierzonych właściwym organom wiodącym w zakresie danego tematu
W wyniku przeprowadzonej analizy podjęto próbę usystematyzowania i uporządkowania terminologii definiujących typy zasobów IIP.

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; dane referencyjne; dane normatywne; INSPIRE; terminologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Aalders H., Hunter G., 2008: Spatial data standards Advanced Geographic Information Standards

Bielecka E., 2010: Określenie zasobu podstawowego infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, Roczniki Geomatyki t. 8, z. 8: 31-40, PTIP, Warszawa.

Białousz S., Bielecka E., (ed.) 2011: INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej –

podstawy teoretyczne i aspekty prawne, GUGiK, Warszawa.

Douglas D. (ed.), 2004: Developing Spatial data Infrastructures: The SDI Cookbook version 2.0,– GSDI.

EP&CEU (European Parliament and Council of the European Union), 2007 Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:EN:HTML

Gaździcki, 2002: Leksykon Geomatyczny, PTIP, Warszawa.

Groot R., 1997: Spatial data infrastructure (SDI) for sustainable land management, ITC Journal 3/4.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: Harmonizacja baz danych referencyjnych – niezbędny krok ku budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Roczniki Geomatyki t. 5, z.1: 35-38, PTIP, Warszawa.

ISO, 2002: ISO 19101:2002(E): Geographic information – reference model

Michalak J., 2003: Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geomatycznych, Roczniki Geomatyki t. 1, z. 2: 140 s, PTIP, Warszawa.

PKN, Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl

Rajabifard, A., Williamson, I.P., 2003: Anticipating the Cultural Aspects of Sharing for SDI Development, Spatial Sciences 2003 Conference, 22-26 September, Canberra, Australia.

Rossa M., Sikorska-Maykowska M., Chełmiński J., 2007: Możliwości integracji baz MGŚP, VMAP2+, TBD w kontekście tworzenia danych referencyjnych dla krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarium, Wrocław.

Rossa M., Sikorska-Maykowska M., Chełmiński J., 2007: Wykorzystanie baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego do tworzenia tematycznych baz referencyjnych. Przegląd Geologiczny vol. 55, nr 8.

Sikorska-Maykowska M., Rossa M., Chełmiński J., 2006: Analiza porównawcza standardów baz danych VMap L2+ i TBD ze standardami baz danych PIG – MGśP i MGGP. Grant celowy KBN nr 6T 12 2005C/06552. Arch. Uniw. Przyrodniczego, Wrocław.

Sikorska-Maykowska M., 2005: Cyfrowe mapy tematyczne Państwowego Instytutu Geologicznego – wkład w realizację dyrektywy INSPIRE. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta 12: 35-38.

PWN Słownik

Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565 z poźn. zm.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947 z późn. zm.

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.