Infrastruktura informacji przestrzennej w budowie - szanse i zagrożenia dla samorządu m.st. Warszawy

Tomasz Myśliński
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono problemy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy związane z realizacją projektu „Budowa Centralnej Bazy Danych Przestrzennych miasta stołecznego Warszawy (CBDP)”, którym kieruje Pełnomocnik Prezydenta ds. budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, wykonujący swoje zadania za pomocą Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta.
Zdefiniowano ogólny cel projektu jako stworzenie jednego zintegrowanego rozwiązania informatycznego, które pozwoli na udostępnianie danych przestrzennych, gromadzonych i aktualizowanych przez jednostki organizacyjne Warszawy w zakresie uzasadnionym potrzebami wewnętrznymi Urzędu i oczekiwaniami podmiotów zewnętrznych oraz w sposób zapewniający włączenie tych danych do krajowej i europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.
Skupiono się na najtrudniejszym etapie prac, którym była analiza możliwości zaspokojenia potrzeb potencjalnego odbiorcy informacji przestrzennej i określenie przyczyn powodujących, że potrzeby te nie mogą być zaspokojone w oczekiwanym zakresie i w sposób dla odbiorcy najwygodniejszy. Ustalono listę odbiorców danych infrastruktury informacji przestrzennej miasta Warszawy biorąc pod uwagę potrzeby lokalne i regionalne, a także jego rolę jako stolicy państwa i znaczącego miasta europejskiego. Określono, że dla poszczególnych grup odbiorców różne cechy danych mają decydujące znaczenie, w tym: wiarygodność, kompleksowość, użyteczność z punktu widzenia dalszego wykorzystania, spełnianie określonych wymagań wynikających z przepisów krajowych, interoperacyjność oraz niezbędne minimum jednolitej użytecznej informacji przestrzennej w skali globalnej.
Przedstawiono analizę strategiczną projektu, opartą o elementy metodyki SWOT, obejmującą ocenę mocnych i słabych stron organizacji realizującej cel, w zestawieniu z szansami i zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz organizacji.
Mocne strony to posiadane już zasoby dające szanse na sukces budowy IIP w zakresie potrzeb Warszawy, pod warunkiem konsekwentnej kontynuacji podjętych już działań. Słabe strony to fakt, że ze względu na szeroki zakres podejmowanych działań istnieje zagrożenie, że posiadane zasoby finansowe i kadrowe nie wystarczą do ich kontynuacji, co spowoduje konieczność ich rozłożenia w dłuższym czasie i ograniczenia się wyłącznie do zadań priorytetowych, uwzględniając w pierwszej kolejności własne potrzeby. Największe szanse sukcesu budowy infrastruktury informacji przestrzennej Warszawy są związane z rosnącym zainteresowaniem dostępem do danych opisujących przestrzeń miasta. Natomiast zagrożenia są w znacznym stopniu związane z brakiem należytego współdziałania podmiotów kształtujących prawo i koordynujących budowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej z podmiotami zainteresowanymi informacją przestrzenną i podmiotami taką informację pozyskującymi i utrzymującymi.
Na zakończenie przedstawiono studium konkretnego, stosunkowo prostego przypadku, jakim jest adres jako podstawowa informacja przestrzenna. Określono priorytety odbiorców danych adresowych, a na ich podstawie mocne/słabe strony oraz szanse/zagrożenia.

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Ustawa z dnia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 nr 193 poz 1287 z późn. zm.

Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2009, które powołało odpowiednią strukturę projektową dla projektu „Budowa Centralnej Bazy Danych Przestrzennych miasta stołecznego Warszawy (CBDP)”