Analizy przestrzenne dla potrzeb geoinformatycznego systemu ochrony portu morskiego

Witold Kazimierski
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

Geoinformatyczny system ochrony portu morskiego ma na celu zabezpieczenie działań operacyjnych poprzez monitorowanie parametrów życiowych pracowników ochrony, przebywających zarówno na jednostkach pływających, jak również chroniących port od strony lądu oraz wizualizację tych danych w oparciu o precyzyjne elektroniczne mapy dwu i trójwymiarowe. Demonstracyjne wdrożenie będzie miało miejsce w porcie drobnicowym w Szczecinie. Budowany system składa się z modułów, które wzajemnie się uzupełniając, tworzą kompleksowe rozwiązanie do przetwarzania danych geoprzestrzennych. Sercem systemu jest moduł mapowy, który składa się z wysokiej jakości elektronicznych map 2D i 3D. Moduł oprócz danych zawiera także narzędzia informatyczne do analiz przestrzennych. Założenia systemu przewidują, że analizy te będą prowadzone na mapie dwuwymiarowej, a trójwymiarowa będzie służyć głównie do fotorealistyczej wizualizacji. Obiektem analiz będą dane wektorowe, zaś dane rastrowe są obecne w systemie jedynie poglądowo. Celem prowadzonych analiz ma być dostarczenie operatorowi informacji na temat aktualnych zagrożeń oraz sytuacji bezpieczeństwa. Wśród analiz wykorzystywanych w systemie wyróżnić można: buforowanie i analizy odległościowe; selekcja obiektów; analizy widoczności; analizy sieciowe.
Buforowanie w systemie oznacza przede wszystkim wykreślanie strefy zagrożenia wokół ładunków niebezpiecznych, a także wokół zdarzeń niebezpiecznych Selekcja obiektów w systemie jest realizowana zarówno jako selekcja atrybutowa, lokalizacyjna, jak też jako złożenie obu. Analiza zasięgu widoczności kamer jest realizowana statycznie na podstawie teoretycznych zasięgów oraz dynamicznie na podstawie aktualnych wskazań sensorów widoczności. Wśród analiz sieciowych wyróżnić należy przede wszystkim planowanie trasy dojazdu patrolu (zwykle odległościowo- optymalnej), jak również analizę czasu dojazdu patrolu do konkretnego miejsca.
W części wstępnej artykułu przedstawiono założenia budowy systemu, jego architekturę, a także główne funkcje, które ma spełniać. Następnie opisano poszczególne analizy przestrzenne, pokazując zasadność ich wprowadzenia, założenia realizacji oraz wybrane wyniki w postaci zrzutów ekranu wdrażanego systemu.

Słowa kluczowe:

analizy przestrzenne; ochrona portu; systemy geoinformatyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielecka E., 2006: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

Dijkstra E.W., 1959: A note on two problems in connexion with graphs, Numerische Mathematik 1: 269-271.

Gaździcki J., 2012: Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej, Roczniki Geomatyki t. 10 z. 3(53), PTIP, Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kraak M., Ormeling F., 1998: Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Łubczonek J., Kazimierski W., Pałczyński M., 2011: Planning of combined system of radars and CCTV cameras for inland waterways surveillance by using various methods of viewshed analysis. Proceedings of International Radar Symposium, Leipzig, 731-736.

Magnuszewski A., 1999: GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stateczny A., Kazimierski W., Wawrzyniak N., 2012: Analiza funkcjonalności geoinformatycznego systemu ochrony portu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 23, Wrocław, 397-406.