Propozycja kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów w Polsce - sprawozdanie z przeprowadzonych prac dla 13 obiektów pilotowych

Stanisław Zaremba
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Departament Informacji o Nieruchomościach
Polska

Streszczenie

Ewidencja gruntów i budynków w Polsce wymaga modernizacji. Przeprowadzenie modernizacji stanowi jeden z podstawowych warunków przekształcenia jej w nowoczesny, zgodny z europejskimi standardami kataster nieruchomości. Celem przyspieszenia oraz ujednolicenia modernizacji ewidencji, Główny Geodeta Kraju przeprowadził prace w ramach 13 wybranych obiektów wzorcowych, których rezultaty stanowiły podstawę wyodrębnienia w skali kraju pięciu typowych obszarów z przewidywanym dla nich zakresem prac modernizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki terenów wiejskich. Podano kryteria wyboru obiektów wzorcowych,
z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych katastralnej dokumentacji źródłowej oraz przedstawiono wnioski o charakterze technicznym i ekonomicznych, do zastosowania w prowadzonych pracach dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Słowa kluczowe:

kataster nieruchomości; modernizacja ewidencji gruntów i budynków; ksiegi wieczyste; System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Fedorowski W., 1974: Ewidencja gruntów. PPWK, Warszawa, 311s.

Gaździcki J., 1995: Systemy Katastralne. PPWK, Warszawa, 124 s.

Gaździcki J., 2001: Leksykon Geomatyczny. PTIP, Warszawa, 140 s.

Hycner R., 2004: Podstawy Katastru. AGH, Kraków, 293 s.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. 2001, nr 38, poz. 454.

Sprawozdanie z katastru nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3.0 za 2011 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287, z późn. zm.

Wilkowski W., Jaroszewska M., 2004: Kataster nieruchomości; Przepisy prawa i komentarze. P.H.U. GEO-DRUK, Warszawa, 346 s.

Zaremba S., 2011: Propozycje kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, jako rezultat przeprowadzonych prac w ramach wytypowanych obiektów wzorcowych. Magazyn geoinformacyjny Geodeta nr 7.