Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Marcin Leończyk
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z marca 2010 r. wprowadziła
w miejsce dotychczasowej ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości nowy rejestr – tj. ewidencję miejscowości, ulic i adresów, rozszerzając przy tym zakres dotychczas gromadzonych danych o dane przestrzenne i opisowe dotyczące miejscowości i ulic oraz dane przestrzenne dotyczące adresów.
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jest rejestrem publicznym, który pełni kluczową rolę
w funkcjonowaniu państwa. Ewidencja wraz ze zbiorem tabliczek z numerami porządkowymi budynków oraz zbiorem tabliczek z nazwami ulic i miejscowości stanowi element systemu adresowego. Dane ewidencyjne, ze względu na swoją referencyjność, coraz częściej są używane na szeroką skalę i stanowią integralną część wielu rejestrów publicznych i systemów informacyjnych, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.
Informacje zawarte w ewidencji udostępnia się za pomocą usług sieciowych, oraz w postaci m.in. dokumentów elektronicznych w formacie GML, zawiadomień, wykazów adresów budynków, mapy punktów adresowych, zaświadczeń.
Obecnie trwa proces dostosowywania przez gminy dotychczasowych rozwiązań technicznych oraz danych ewidencyjnych do wymogów określonych w przepisach prawa wprowadzonych w życie w latach 2010-2012.

Słowa kluczowe:

ewidencja miejscowości ulic i adresów; punkt adresowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Rozporządzenie, 2012a: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dz.U. 2012 r. poz. 526.

Rozporządzenie, 2012b: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dz.U. 2012 r. poz. 125.

Ustawa, 1989: Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287.

Ustawa, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. 2010 nr 76, poz.489.