Od Integrującej Platformy Elektronicznej do Zinegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - podsumowanie projektów pilotażowych

Artur Kapuściński
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa
Polska

Streszczenie

Artykuł ma na celu zaznajomienie czytelnika z przedsięwzięciem jakim jest budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Przedstawiono wymagania i uwarunkowania o charakterze organizacyjnym, w tym przywołano istotne akty prawne i wymagania techniczne, które determinują zakres oraz wpływają na kształt systemu.
W artykule znalazł się krótki opis obecnie działającego systemu Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE), na którego bazie, według przyjętych założeń, budowany będzie system ZSIN. Przedstawione, podstawowe wymagania funkcjonalne systemu są odbiciem wymagań formalnych w przytoczonych istniejących i projektowanych aktach prawnych. Szczególną uwagę poświęcono aspektom i założeniom technicznym, które wynikają ze specyfiki ZSIN, który ma być systemem zapewniającym interoperacyjność z innymi systemami (rejestrami). Test obranych założeń technicznych oraz wariantów technologicznych został wykonany w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne – Projekt pilotażowy”. W ramach podjętych działań zostały zrealizowane dwa odmienne projekty pilotażowe, których założenia i końcowe efekty zostały opisane w artykule.

Słowa kluczowe:

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach; Integrująca Platforma Elektroniczna; interoperacyjność; rejestry publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dostęp 10.10.2012. http://www.gugik.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Dostęp 10.10.2012. http://www.gugik.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-pozostajacych-we-wlasciwosci-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji

Radzio W., Kapuściński A., 2012: Zintegrowany system informacji o nieruchomościach. Przegląd Geodezyjny nr 8.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dz.U. 2012 poz. 526.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287, tekst jednolity.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.

Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych dla realizacji projektu „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne – Projekt Pilotażowy”. Opublikowane 21.04.2011, dostęp 10.10.2012. www.gugik.gov.pl/__data/assests/pdf_file/0012/31062/wytyczne_techniczne_pilotazZSIN.pdf