Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych w systemie "Ogólnodostępna Platforma Informacji - tereny poprzemysłowe" jako komponentu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Jan Bondaruk
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Zakład Ochrony Wód
Polska

Paweł Zawartka
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Zakład Ochrony Wód
Polska

Streszczenie

Systemy informacji przestrzennej (SIP) są w ostatnich latach jednym z najszybciej rozwijających się obszarów aktywności badawczej i wdrożeniowej. Regulacje wprowadzone dyrektywą INSPIRE dają ogromne możliwości wielodziedzinowego zastosowania SIP. Służą one obecnie już nie tylko do digitalizacji i wizualizacji, ale coraz częściej są rozbudowanym narzędziem wsparcia w procesach decyzyjnych obejmujących szerokie spektrum zagadnień. Do tego typu systemów informacji przestrzennej należy OPI-TPP, który będzie docelowo zapewniał ciągłość i aktualność danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych oraz poszczególnych elementach środowiska, stając się bogatym źródłem informacji regionalnej. Podstawowym źródłem danych dla systemu OPI-TPP będzie Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) – wysokiej jakości prezentacji kartograficznych (w szczególności map topograficznych). Zadaniem BDOT jest zasilanie aktualnymi, wysokiej jakości danymi topograficznymi budowanych przez administrację, samorządy i instytucje publiczne. System OPI-TPP, w postaci portalu dziedzinowego, zostanie docelowo zaimplementowany na regionalnym portalu ORSIP. Kluczowym elementem systemu jest jego powiązanie z innymi zasobami danych przestrzennych oraz źródeł informacji, tworzącymi zintegrowany regionalny węzeł informacji przestrzennej zgodny z wytycznymi dyrektywy INSPIRE i przepisami implementacyjnymi.

Słowa kluczowe:

systemy informacji przestrzennej; tereny poprzemysłowe; antropopresja; baza danych; obiekty topograficzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Aspinal R., Pearson D., 2000: Integrated geographical assessment of environmental condition in water catchments: Linking landscape ecology, environmental modelling and GIS. Journal of Environmental Management.

Brody S.D. and others, Conflict on the Coast: Using GIS to Map Potential Environmental Disputes in Matagorda Bay; Texas.

Dokumentacja GIG/IETU, 2008: Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych wraz z koncepcją rozbudowy narzędzi informatycznych oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko. Dokumentacja wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice.

Dutkowski M, 1995: Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Gołąb-Korzeniowska M. 2008: Konflikty środowiskowej w rozwoju struktury przestrzennej regionu metropolitalnego, Czasopismo Techniczne A, z.5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Haklay M.E., 2003: Public access to environmental information: past, present and future. Computers, Environmental and Urban Systems.

Hirschfeld J. et al., 2005: Socioeconomic analysis within an interdisciplinary spatial decision support system for an integrated management of the Werra River Basin. Limnologica.

Janowski A., Szulwic J., 2004: Współczesne narzędzia programistyczne na usługach fotogrametrii i SIP. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Warszawa.

Janssen R., Uran O., 2003: Presentation of information for spatial decision support (...). Physics and Chemistry of the Earth.

Jaroszewicz J., Degórska B., 2009: Koncepcja modelu analiz przestrzennych do identyfikacji terenów wyłączonych z zabudowy, na potrzeby studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.

Kistowski M., 2007: Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne A, z.7-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Litwin L., Myrda G., 2005: Systemy Informacji geograficznej – Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion, 286 s.

Kozłowski J., 2009: Opracowanie modelowego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MW-IIP) na poziomie regionalnym wraz z weryfikacją założeń infrastruktury technicznej, informacyjnej i funkcjonalnej ORSIP, GEOINFO. Cieszyn, grudzień.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz. U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Stańczyk K. i in., 2010: Model powiązań funkcjonalnych systemu OPI-TPP z innymi systemami informacji przestrzennej, GIG, materiały niepublikowane.

Studium, 2009: Studium wykonalności projektu pn. "Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)". Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, grudzień.

Trząski L., Olszewski P., Bondaruk J., i in., 2008: Metoda inwentaryzacji i klasyfikacji terenów poprzemysłowych, w tym górniczych. Opracowanie algorytmu oceny i klasyfikacji terenów poprzemysłowych. [W:] Badania wspólne sieci naukowej ZINT Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko w latach 2006-2007. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko Wydanie Specjalne, 53-80, Katowice.

Unwin D., 1998: Spatial Analysis: Modelling in a GIS Environment. Geographical Journal.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287, z późn. zm.

Żyszkowska, W., 2003: Analizy przestrzenne w systemach informacji geograficznej. Polski Przegląd Kartograficzny t. 35, nr 2: 100-113.