Baza Danych Obiektów Topograficznych w projektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jego jednostkach

Justyna Bachowska
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Polska

Piotr Łyczko
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Polska

Streszczenie

Baza Danych Obiektów Topograficznych stanowi cenne źródło informacji o obiektach,
ale przede wszystkim zawiera wektorowe dane topograficzne. Dane te są podstawowym źródłem przestrzennych opracowań tematycznych na poziomie wojewódzkim.
W artykule przedstawiono projekty, które zostały wykonane w 2011 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jak i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, oraz projekty będące
w tracie realizacji przez te instytucje. W sposób szczegółowy został przedstawiony jeden z projektów o charakterze środowiskowym, tj. „Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.
Obecnie BDOT w dużej mierze wykorzystywana jest w projektach środowiskowych, takich jak opracowywanie map akustycznych, mapy proponowanych zabezpieczeń akustycznych i obszarów ograniczonego użytkowania, mapy stężeń zanieczyszczeń czy mapy narażenia mieszkańców na złą jakość powietrza. Doświadczenia z wykorzystania BDOT pozwalają na sformułowanie wniosku,
iż baza ta jest odpowiednim źródłem do realizacji zadań o charakterze przestrzennym w skali województwa.

Słowa kluczowe:

Baza Danych Obiektów Topograficznych; emisja zanieczyszczeń; kompozycja mapowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Dz.U. UE 11.6.2008 L 152.

Raport, 2011: Raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Atmoterm S.A., http://malopolskie.pl/Pliki/2012/emisje2010_raport.pdf

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717, z późn. zm.

Ustawa z dnia 13 października 2005 r. Prawo łowieckie. Dz. U. 2005 nr 127 poz. 1066 z późn. zm.

Wojnowski Ł., Bachowska J., Chrustek R., 2012: Wykorzystanie systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) w projektach związanych z ratownictwem medycznym. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 2(52), PTIP, Warszawa.

Wytyczne techniczne, 2008: Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD) – wersja 1.0 uzupełniona. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.