Dalmierz laserowy w zastosowaniu do pomiaru drzew - ocena dokładności

Bartłomiej Stankiewicz
Nadleśnictwo Radziwiłłów
Polska

Krzysztof Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki oceny przydatności dalmierza LaserAce 300 do pomiaru położenia (odległości poziomej i azymutu) oraz wysokości drzew w drzewostanach. Pomiary kontrolne realizowano w dwóch wariantach - gdy przyrząd był zamocowany na tyczce lub „z ręki”. Obiektami pomiarów były drzewa oraz elementy elewacji budynków. Ocenę dokładności (powtarzalności) wyników oparto na dwukrotnym pomiarze analizowanych wielkości. Różnice spostrzeżeń uznano za błędy prawdziwe różnic, na podstawie których obliczono wielkości będące miarami dokładności pomiarów - błąd średni różnicy dwóch pomiarów, błąd średni jednego pomiaru oraz błąd średni wyniku z poszczególnych par, tj. błąd średniej arytmetycznej. Najlepsze dokładność określenia odległości, azymutu oraz wysokości drzew, uzyskano w wariancie pomiarów prowadzonych z tyczki. Osiąganą dokładność przy pomiarach „z ręki”, również można uznać za zadowalającą z punktu widzenia potrzeb dokumentowania lasu na powierzchniach próbnych.

Słowa kluczowe:

dalmierz laserowy; odległość; azymut; wysokość drzewa; dokładność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Dalmierz laserowy Laser Ace®300. Instrukcja obsługi. TPI Sp. z o.o., Warszawa.

Kosiński W., 2010: Geodezyjne pomiary szczegółowe. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno.