Możliwości uzupełnienia Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych o toponimy leśne umieszczane na wojskowych mapach topograficznych z okresu 1955-1965

Tomasz Olenderek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Streszczenie

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) jest oficjalnym wykazem, zawierającym dwieście tysięcy toponimów. Wiele spośród nich opisuje obszary leśne lub obiekty związane z gospodarką leśną. Od paru lat PRNG jest systematycznie uzupełniany, dzięki czemu stał się najbardziej wartościowym źródłem informacji o nazwach geograficznych na obszarze Polski.
W niniejszym artykule materiał badawczy stanowiły wojskowe mapy topograficzne 1:25000 oraz 1:50000 wydawane w okresie PRL. Analizowano, w jakim stopniu mogą stanowić one materiał uzupełniający PRNG w zakresie nazw obszarów leśnych. Poszukiwania wybranych kategorii toponimów objęły 480 arkuszy mapy 1:25000 i odpowiadające im 120 arkuszy mapy 1:50000 z obszaru Mazowsza. Okazało się, że rozmieszczenie toponimów leśnych w PRNG oraz na badanych mapach nie jest równomierne. Chociaż PRNG zawiera znacznie więcej toponimów leśnych, to nie uwzględniono w nim aż 60% nazw przedstawionych na mapach wojskowych. Potwierdzono ponadto, że jako materiał badawczy lepiej wykorzystywać mapę 1:25000, gdyż nazwy obszarów leśnych na mapie 1:50000 są bardzo zgeneralizowane.

Słowa kluczowe:

toponim leśny; mapa topograficzna; Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Czopek-Kopciuch B., 2012: Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, tom 23.

Gołaski J., 2012: Wprowadzanie dawnych polskich nazw na współczesnych mapach. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, tom 23.

Olenderek T., 2011: Toponimy na wykorzystywanych w turystyce mapach obszarów leśnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 3.

Olenderek T., 2012: Źródła informacji o nazwach miejscowych na przykładzie obszarów leśnych. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 2.

Sobczyński E., 2000: Historia Służby Geograficznej i Topograficznej Wojska Polskiego. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.

Zaręba R., 1979: Propozycja ustalenia nazw dużych kompleksów leśnych. Sylwan, 1.