Koncepcja quasi-obiektowej metody analizy wielospektralnych zdjęć lotniczych i jej zastosowania do analizy składu gatunkowego drzewostanów

Krzysztof Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Krzysztof Stereńczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zastosowania quasi-obiektowej metody klasyfikacji treści obrazów do klasyfikacji drzew wg gatunków. Drzewostan składał się głównie z sosny zwyczajnej, dębu bezszypułkowego oraz pojedynczo brzozy i dębu czerwonego. Charakterystykami opisującymi drzewa były: średnia wartość jasności obrazu korony (DN), którą określono osobno dla każdego gatunku i zakresu spektralnego. Zebrane dane potraktowano dalej tak, jak sygnatury uzyskane z pól treningowych w klasyfikacji nadzorowanej. Wykorzystując wskaźniki: Divergence, Transformed divergence i Bhattacharayya distance, porównano możliwość odróżniania gatunków drzew za pomocą zaproponowanej metody tworzenia wzorców klas (na podstawie wartości opisujących całe korony) z wielospektralną klasyfikacją pikselową. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zaproponowana quasi-obiektowa metoda pozwoli na lepsze odróżnienie od siebie gatunków.

Słowa kluczowe:

leśnictwo; bezzałogowy statek latający ( BSL); klasyfikacja quasi-obiektowa; niemetryczne zdjęcia lotnicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Będkowski K., Stereńczak K., 2012: Rozpoznawanie dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na zdjęciach lotniczych wykonanych w końcowej fazie sezonu wegetacyjnego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 14. (w druku).

Definiens, 2004: Definiens Imaging. eCognition Users Guide – dokumentacja oprogramowania.

Idrisi Taiga, 2009: Clark Labs, Worcester, USA.

Stereńczak K., Będkowski K., 2011: Wykorzystanie numerycznego modelu terenu i modelu pokrycia terenu do klasyfikacji drzewostanów na podstawie ich struktury pionowej i gatunkowej. Sylwan 155 (4): 219-227.

Taxus, 2010: Taxus SI Sp. z o.o. Samolot do fotografii z powietrza. Dokumentacja techniczna. Warszawa.

Zmarz A., 2011: Zastosowanie bezzałogowych statków latających do pozyskania danych obrazowych o lesie. Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie. Praca doktorska.

Zmarz A., Będkowski K., Miścicki S., Plutecki W., 2012: Ocena stanu zdrowotnego świerka na podstawie analizy zdjęć wielospektralnych wykonanych fotograficznymi aparatami cyfrowymi przenoszonymi przez bezzałogowy statek latający. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23: 541-550.