Leśna mapa numeryczna w zagospodarowaniu turystycznym obszarów leśnych

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem leśnej mapy numerycznej, w połączeniu z danymi dotyczącymi szerokiego kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego, w planowaniu zagospodarowania turystycznego obszarów leśnych. Omówiono możliwości leśnej mapy numerycznej w tym zakresie oraz przedstawiono koncepcję jej uzupełnienia w taki sposób, by możliwe było przygotowanie opracowań strategicznych i analiz. Podkreślono podstawową rolę tego zasobu danych oraz jego wartość informacyjną. Zintegrowana informacja o lasach może być również wykorzystana w promocji obszarów leśnych udostępnionych dla turystyki.

Słowa kluczowe:

leśna mapa numeryczna; turystyka leśna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Cieszewska A., Adamczyk J., Giedych R., Wałdykowski P., Jaworska A., Gancarz K., Siatecka E., 2011: Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Warszawa. Dokumentacja projektu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Leśny. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiegow Warszawie.

Cieszewska A., Giedych R., 2011: Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznejna na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warszawskie – założenia projektu, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej, R.13, z. 3(28): 317-322.

EEA, 2011: Corine Land Cover 2006, http://sia.eionet.europa.eu/CLC2006/

Laurów Z., 2006: Niewykorzystane walory turystyczne polskich lasów, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej, R. 8, z. 3(13): 121-129.

MOŚZNiL, 1997: Polityka Leśna Państwa. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, „Wydawnictwo Świat”, Warszawa.

Okła K., 2010: Historia geomatyki ... [W:] Geomatyka w Lasach Państwowych, Część I. Podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Trębski K., 2012: Wakacje w lesie, http://www.lasy.gov.pl/wakacje-w-lesie (dostęp lipiec 2012).

Ustawa z dnia 4 marca 2010 o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, DZ. U. 2010 nr. 76, poz. 489.

Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 20.04.2005 r., w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach.