Analizy logistyczne w GIS czasu rzeczywistego dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych

Konrad Eckes
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Streszczenie

Zbiorowości ludzkie wraz z ich wieloma cechami są obiektami i mogą być traktowane w systemach informacji przestrzennej GIS tak samo jak obiekty infrastruktury lub przyrody. Można je opisywać statycznie lub jako zmienne w czasie, można analizować ich zmienność w relacji do sytuacji lokalnej. Problematyka analizy zmiennej zbiorowości ludzkiej występuje między innymi w czasie imprez masowych, gdzie występują trzy fazy: gromadzenie się ludzi, statyczny udział w imprezie oraz rozproszenie zbiorowości.
Faza rozprowadzenia zbiorowości po imprezie masowej jest przedmiotem rozważań logistycznych w niniejszej pracy, z wykorzystaniem narzędzi GIS. Wstępnym zadaniem logistycznym są studia dróg i wyznaczenie korytarza dla potoku pieszych. Zaproponowano cztery sposoby wizualizacji tego potoku: obraz lokalny potoku, obraz w relacji do istniejącej zabudowy w wersji 2D i 3D oraz kompleksowy obraz łączny obejmujący sekwencję kolejnych ulic.
Niniejsza praca udowadnia, że system informacji przestrzennej GIS może pełnić podstawową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzkich zbiorowości.

Słowa kluczowe:

GIS czasu rzeczywistego; logistyka potoku pieszych; bezpieczeństwo imprez masowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Charakterystyka ruchu pieszego, 2012: strona http://www.aneub.neostrada.pl/IR/W6IR.pdf, stan na dzień 20.07.2012 r.

Crowd disasters, 2012: strona http://www.safercrowds.com/CrowdDisasters.html, stan na dzień 20.07.2012 r.

Gaździcki J., 2012: Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 3(53): 7-16, PTIP, Warszawa.

Longley A. P. i in., 2006: GIS Teoria i praktyka. Rozdział 16: 382- 386, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Saunders T., 2012: Fizyka tłumu, (tłum. z jęz. angielskiego) strona http://www.scienceinschool.org/2011/issue21/crowding/polish, stan na dzień 20.07.2012 r.