Prawne aspekty korzystania z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Krzysztof Siewicz
Uniwersytet Warszawski
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Polska

Streszczenie

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) jest bazą danych obejmującą przede wszystkim ceny określone w aktach notarialnych i wartości określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. RCiWN stanowi część bazy danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej kraju oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a ponadto jest elementem infrastruktury informacji przestrzennej.
Analiza regulacji prawnych RCiWN prowadzi do pewnych wątpliwości co do możliwości wykorzystania zawartych w nim danych. Istnieją co najmniej trzy akty prawne, z których wywodzić można zasady udostępniania ich zainteresowanym podmiotom. Wątpliwości odnoszą się przede wszystkim do katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskiwania danych z RCiWN, odpłatności i sposobu naliczania opłat, możliwości nakładania ograniczeń co do dalszego rozpowszechniania danych i innego ich ponownego wykorzystania.
Przedmiotem artykułu jest analiza prawna tych regulacji. Celem artykułu jest wyjaśnienie zasygnalizowanych wątpliwości poprzez interpretację aktualnych przepisów oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda. Zakresem analizy objęto regulacje prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z przepisami wykonawczymi, odniesione do przepisów prawa autorskiego, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Słowa kluczowe:

prawo autorskie; ochrona baz danych; informacje publiczne; ponowne wykorzystanie; infrastruktura informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Auksztol J., 2003: Nowe formy obrotu i ochrony map numerycznych, Przegląd Geodezyjny 2004 nr 7.

Bac-Bronowicz J., Olszewski R., 2010: Możliwości zasilania wielorozdzielczej bazy danych topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych, Roczniki Geomatyki, t. 8, z. 1(37), PTIP, Warszawa.

Cichociński P., 2005: Pozyskiwanie danych dla wyceny nieruchomości z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej, Roczniki Geomatyki, t. 3, z.1, PTIP, Warszawa.

Gajos M., 2005: Aspekty ochrony własności intelektualnej w geomatyce, Roczniki Geomatyki, t. 3, z. 1, PTIP, Warszawa.

Mączewski K., 2003: Prawa i należności przysługujące Skarbowi Państwa przy rozpowszechnianiu, rozprowadzaniu oraz reprodukowaniu materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, Przegląd Geodezyjny 2003 nr 8.

Pachół P., Zieliński J., 2006: Koncepcja jednolitego modelu danych georeferencyjnych jako podstawy publicznego rejestru danych przestrzennych w Polsce, Roczniki Geomatyki, t. 4, z. 2, PTIP, Warszawa.

Szpor G., 2009: Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Roczniki Geomatyki, t. 7, z. 6(36), PTIP Warszawa.

Wyrok NSA z dnia 5 października 2010 r. (I OSK 1591/10, opublikowany w bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/602A5B97B7).

Wyrok NSA z dnia 1 września 2011 r. (I OSK 1444/10, opublikowany w bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F1D1BCE1C3).

Wyrok NSA z dnia 14 maja 2010 r. (I OSK 1014/09, opublikowany w bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9EA29285F4)

Wyrok SN z dnia 26 września 2001 r. (IV CKN 458/00).