Wykorzystanie bazy danych GLDAS i narzędzi Open Source w badaniach wilgotności gleby

Mateusz Kędzior
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Polska

Karol Przeździecki
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Polska

Jarosław Zawadzki
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Polska

Streszczenie

GLDAS (ang. Global Land Data Assimilation System) jest globalną bazą danych, udostępniającą swoje zasoby publicznie i bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez użytkownika. GLDAS dostarcza informacji przydatnych w wielkoobszarowych badaniach gleby – zmienne przechowywane w bazie opisują między innymi temperaturę gleby, wskaźnik opadu atmosferycznego, ciśnienie atmosferyczne, ewapotranspirację, spływ powierzchniowy oraz wilgotność gleby na kilku poziomach głębokości.
W celu uzyskania najwyższej jakości informacji, dane są modelowane przy użyciu zarówno wyników obserwacji satelitarnych, jak i wyników pomiarów naziemnych. W celu wiernego odwzorowania rzeźby terenu i jej wpływu na uzyskiwane wyniki, podczas modelowania korzysta się z jednego z czterech wybieranych numerycznych modeli terenu. Baza opisuje obszar mieszczący się w szerokościach geograficznych od -60° do 90° i długościach geograficznych od -180° do 180°, uwzględniając cały obszar UE (co jest istotne z punktu widzenia implementacji dyrektywy INSPIRE), zapewniając jednocześnie rozdzielczość przestrzenną co najmniej 1. stopnia geograficznego.
Artykuł przedstawia w systematyczny i szczegółowy sposób możliwości wykonywania kompleksowych analiz w oparciu o dane GLDAS i narzędzia typu Open-Source. W szczególności zostały przedstawione możliwości wykonania analiz zdalnych, umożliwiających przeprowadzanie złożonych obliczeń na dużych zbiorach danych bezpośrednio na serwerze oraz został opisany sposób komunikacji z serwerem GDS (ang. Grads Dods Server) przy użyciu protokołu DODS na przykładzie badań wilgotności gleb.

Słowa kluczowe:

GLDAS; wilgotność gleby; open source

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Kędzior M.A., 2011: Badania zasobu wody związanej w glebie i pokrywie roślinnej przy pomocy obserwacji satelitarnych z wykorzystaniem wybranych wskaźników wegetacyjnych. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Warszawska, Warszawa.

DODS, 2011: Opis protokołu. http://unidata.ucar.edu/packages/dods.

Rui H., 2011: Read me document for Global Land Data Assimilation System Version 2 (GLDAS-2) Products. ftp:// hydro1.sci.gsfc.nasa.gov/ data/s4pa/ GLDAS/GLDAS_NOAH025_3H_E1.002/ doc/README.GLDAS2.pdf

LDAS, 2012: Pomoc techniczna na stronie GSFC. http://ldas.gsfc.nasa.gov