Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w Polsce

Jarosław Bydłosz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Streszczenie

W artykule opisano współczesne koncepcje rozwoju systemów katastralnych na świecie. Wizje nowoczesnego katastru przedstawiono w opracowaniu „Kataster 2014”, opublikowanym w 1998 roku. Wraz ze zbliżaniem się roku 2014 powstała potrzeba skonfrontowania przedstawionych tam założeń z rzeczywistością oraz opracowania nowych. Istotną cechą współczesnych systemów katastralnych wydaje się ich wielofunkcyjność. Jednym z czynników, które pomagają ją zapewnić jest dodanie do obecnych „dwóch wymiarów charakteryzujących współczesne systemy katastralne kolejnych wymiarów”. Biorąc pod uwagę budowę katastru 3D, to brak w chwili obecnej możliwości budowy takiego jednolitego systemu w skali światowej. Wydaje się również mało prawdopodobne by zostało to kiedyś zrealizowane, ponieważ krajowe systemy katastralne zależą od uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, technicznych oraz potrzeb użytkowników i możliwości technicznych tam występujących. W pracy przedstawiono koncepcje realizacji różnych wariantów systemu katastru 3D wraz z ich potencjalnymi zaletami i wadami. W publikacji opisano również uwarunkowania budowy katastru 4D, przy czym jako czwarty wymiar rozumie się tutaj czas. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że istnieje potrzeba posiadania takiego katastru, przy czym możliwości jego budowy są obecnie ograniczone. W pracy dokonano wstępnych rozważań w zakresie możliwości budowy katastru 3D w Polsce. Przedstawiono przypadki, gdzie posiadanie takiego katastru byłoby przydatne oraz krajowe i międzynarodowe regulacje prawne, które należałoby przy tym uwzględnić. Zaproponowano również metodologię dla implementacji katastru 3D w Polsce, na podstawie założeń opisywanych w literaturze.

Słowa kluczowe:

kataster wielowymiarowy; kataster 3D; kataster 4D

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bennett, R., Kitchingman, A., Leach, J., 2010: On the nature and utility of natural boundaries for land and marine administration, Land Use Policy 27, 772-779.

Bennett R., Rajabifard A., Kalantari M., Wallace J., Williamson I., 2011: Cadastral Futures: Building a New Vision for the Nature and Role of Cadastres. International Federation of Surveyors. Article of the Month- June 2011.

Bydłosz J., 2012: The Cadastre in Poland – The Current Status and Possibilities of Transformation into 3D One. FIG Working Week 2012 “Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage”. Rome, Italy, 6-10 May 2012.

D2.8.III.2 INSPIRE Data Specification on Building – Draft Guidelines. 2012-02-24.

D2.8.I.6 INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels – Guidelines. INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels. 2009-09-07.

Döner F., Thompson R., Stoter J., Lemmen C., Ploeger H., van Oosterom P., Zlatanova S., 2010: 4D cadastres: First analysis of legal, organizational, and technical impact – With a case study on utility networks. Land Use Policy 27 (2010), 1068-1081.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Enemark, S., Williamson, I.P., Wallace, J., 2005: Building modern land markets in developed economies. Journal of Spatial Sciences, Vol. 50, No. 2, 51-68.

Hassan M. I., Ahmad-Nasruddin M. H., Yaakop I. A., Abdul-Rahman A., 2008: An Integrated 3D Cadastre – Malaysia as an Example. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B4, 121-126. Beijing.

Informacja geograficzna – Katastralny model administrowania terenem (LADM) Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM) (ISO/DIS 19152:2012) prEN ISO 19152.

Instrukcja Techniczna G-5 „Ewidencja gruntów i budynków”. GUGiK. Warszawa 2003.

Instrukcja Techniczna G-7 „Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)”. GUGiK. Warszawa 1998.

Instrukcja Techniczna K-1 „Mapa zasadnicza”. GUGiK. Warszawa 1998.

Karabin M., 2011: Rules concerned Registration of the Spatial Objects in Poland in the Context of 3D Cadastre’s Requirements. Proceedings, 433-452. 2nd International Workshop on 3D Cadastres. 16 18, November 2011, Delft, the Netherlands.

Kaufmann J., Steudler D., 1998: Cadastre 2014: A Vision for a Future Cadastral System, International Federation of Surveyors, Switzerland.

Khoo V.H.S., 2011: 3D Cadastre in Singapore. Proceedings, 507-520. 2nd International Workshop on 3D Cadastres 16-18 November 2011, Delft, the Netherlands.

Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – 18.01.2012.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454.

Stoter, J., Salzmann, M., 2003): Towards a 3D cadastre: where do cadastral needs and technical possibilities meet?, Computers, Environment and Urban Systems, Vol. 27, Issue 4, July 2003, 395-410.

Thompson R., Van Oosterom P., 2011: Axiomatic Definition of Valid 3D Parcels, potentially in a Space Partition. Proceedings, 397-416. 2nd International Workshop on 3D Cadastres. 16-18, November 2011, Delft, the Netherlands.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010, nr 193, poz. 1287, z późn. zm.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. 2010, nr 76, poz. 489.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. 1982, nr 19, poz. 147, z późn. zm.

Vandysheva N., Sapelnikov S., Van Oosterom P., De Vries M., Spiering B., Wouters R., Hoogeveen A., Penkov V., 2012: The 3D Cadastre Prototype and Pilot in the Russian Federation. FIG Working Week 2012 “Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage”. Rome, Italy, 6-10 May 2012.

Van Oosterom P., Ploeger P., Stoter J., Thompson P., Lemmen C., 2006: Aspects of a 4D Cadastre: A First Exploration. Shaping the Change XXIII FIG Congress Munich, Germany.

Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A., 2010: Land Administration for Sustainable Development. ESRI Press Academic. Redlands. California.

www.gdmc.nl/3DCadastres/ 2012: strona internetowa grupy roboczej do spraw katastru 3D komisji 3 i 7 Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodetów FIG (FIG Joint Commission 3 and 7 Working Group on 3D Cadastres).