Koncepcja generalizacji relacji topologicznych w wielorozdzielczej bazie danych georeferencyjnych

Bartłomiej Bielawski
Intergraph Polska, Warszawa
Polska

Streszczenie

Relacje topologiczne zbiorów danych stanowią ważną część modelu pojęciowego danych przestrzennych. Precyzyjne określenie zasad generalizacji stanowi ważną część opisu produktu, jakim są bazy danych tworzone na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Autor proponuje uzupełnienie obowiązujących przepisów o dodatkowe zapisy, pozwalające na precyzyjny opis relacji topologicznych pomiędzy jednostkami administracyjnymi a sieciami cieków w Bazie Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO). Proponowane zmiany umożliwią też zbudowanie bazy danych w zakresie jednostek administracyjnych i sieci cieków, zgodnej z koncepcją MRDB

Słowa kluczowe:

MRDB; baza danych obiektów topograficznych; baza danych obiektów ogólno geograficznych; baza danych georeferencyjnych; topologia; generalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

BGWM/ZP/335-19/08, 2009: Specyfikacja Ogólnego Obiektu Przestrzennego, Warszawa.

Felcenloben D., 2011: Geoinformacja, wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy, Katowice.

Gotlib D., Lebiecki M., Olszewski R., 2004: Processes of generalisation and modeling spatial data in the context of development of the Topographic Database (TBD), Investigating possibilities to develop the TDB in Poland as a MRDB type Database, Materiały Seminarium Komisji ds. Generalizacji i Wielorakiej Reprezentacji ICA, Leicester.

Gotlib D., Olszewski R., Iwaniak A., 2006: Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce – harmonizacja baz danych referencyjnych, Wrocław.

GUGIK, http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/hasla/hasla/19101/conceptual_model_01.4.4.html

Makowski A. (red.), 2005: System Informacji Topograficznej Kraju, Warszawa.

MSWiA, 2011a: Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k, Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych Tom 1.

http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/35793/zalacznik-na-1.pdf

MSWiA, 2011b: Wprowadzanie obiektów do GESUT i BDOT, załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stan na 12.08.2011. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/33555/Zalacznik-nr-3_12-08-2011.pdf

Hampe M., Anders, K., Sester M., 2003: MRDB Application for Data revision and Real-time Generalisation, ICA Durban.

Olszewski R., Kołodziej A., Gnat M., 2007: Generalizacja danych sytuacyjnych i wysokościowych zgromadzonych w referencyjnych bazach danych przestrzennych TBD i VMAP – koncepcja i studium realizacji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489.