Koncepcja systemu rozpowszechniania i wymiany wiedzy o georeferencyjnej bazie danych

Tomasz Berus
Intergraph Polska, Warszawa
Polska

Bartłomiej Bielawski
Intergraph Polska, Warszawa
Polska

Paweł Kowalski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Agata Pillich-Kolipińska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Efektywne wdrażanie infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, zwłaszcza zaś szerokie wykorzystanie danych przestrzennych zgromadzonych w urzędowej bazie danych referencyjnych, wymaga nie tylko ukończenia projektu BDOT, lecz także upowszechnienia wiedzy na temat struktury bazy danych topograficznych, jej aktualności, poziomu dokładności geometrycznej i możliwości jej wykorzystania w wielu dziedzinach.
Zdaniem autorów, dla upowszechnienia wiedzy o bazie danych georeferencyjnych korzystne byłoby zastosowanie systemu opartego na technologii WIKI. W ramach realizowanego projektu badawczego autorzy opracowują zatem wiki-serwis internetowy. Serwis ten będzie umożliwiał nie tylko formułowanie reguł bazy wiedzy użytkownikom posiadającym status eksperta, ale przede wszystkim będzie pełnił rolę informacyjną w odniesieniu do systemu danych referencyjnych kraju.
Integralną częścią tego systemu będzie baza wiedzy o rozwiązaniach zastosowanych przy tworzeniu baz TBD i BDOT, wypracowanych metodach ich wykorzystania oraz perspektyw rozwoju. Baza wiedzy zostanie opublikowana w postaci szeregu artykułów. Zastosowanie technologii WIKI pozwoli na wykorzystanie wbudowanych narzędzi do tworzenia odsyłaczy pomiędzy artykułami, co usprawni proces ich publikowania oraz wykorzystania przez użytkowników zewnętrznych. Zróżnicowanie uprawnień dostępu zapewni rzetelność informacji zamieszczanych w serwisie.
Informacje te stanowić będą podstawowy kanał rozpowszechniania wiedzy, zostaną także uzupełnione o opis innych baz danych referencyjnych, historii ich tworzenia oraz definicji z nimi związanych. Opisane zostaną również aspekty technologiczne tworzenia wielorozdzielczej bazy danych referencyjnych, wraz z przykładami wizualizacji kartograficznych.
Użytkownicy systemu będą mogli zapoznać się z opracowaną metodyką analiz i wizualizacji danych referencyjnych. Z drugiej strony portal będzie miejscem wymiany uwag i zadawania pytań przez użytkowników, co pozwoli na modyfikację i udoskonalenie stosowanych metod i technologii, a także prowadzenie badań nad poprawnością przekazu kartograficznego. Autorzy żywią nadzieję, iż portal ten stanie się źródłem wiedzy dla użytkowników i będzie promował nowoczesne rozwiązania geoinformacyjne wśród odbiorców na różnych stopniach edukacji.

Słowa kluczowe:

baza danych georeferencyjnych; technologia WIKI; geoportal

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Andrzejewska M., Bielawski B., Głażewski A., Gotlib D., Olszewski R., Ostrowski W., 2010: Studium standaryzacji procesu modelowania kartograficznego Bazy Danych Georeferencyjnych. Roczniki Geomatyki, t. 8, z. 2, PTIP, Warszawa.

Bac-Bronowicz J., Głażewski A., Kowalski P.J., Olszewski R., 2009: New approach to carto-graphic visualization of reference and thematic databases in Poland, [W:] Gartner G., Ortag F., Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin, Springer-Verlag.

Głażewski A., Kowalski P.J., Olszewski R., Ostrowski W., 2011: New approach to cartographic presentation of Georeference Database in Poland, Proceedings of the 25th International Cartographic Conference, Paris, 3–8 July 2011.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2006: Budowa Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce. Harmonizacja baz danych referencyjnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ostrowski W., Andrzejewska M., Bielawski B., Głażewski A., Gotlib D., Olszewski R., 2010: Koncepcja szeregu skalowego nowych map urzędowych w standardzie BDG. Prace i Studia Kartograficzne, t. 3, 25-34.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489.