Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej

Jerzy Gaździcki
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Dynamiczny rozwój w dziedzinie informacji geoprzestrzennej powoduje potrzebę określania trendów szeroko pojętego zarządzania tą informacją, biorąc pod uwagę wszelkie procesy związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, weryfikacją, przetwarzaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych geoprzestrzennych. Po krótkim scharakteryzowaniu prognozowania tych trendów, w artykule przedstawiono kolejno wyniki wykonanych lub zainicjowanych prac prognostycznych prowadzonych przez różne organizacje i zespoły badawcze. Szczególną uwagę zwrócono na przyszły rozwój infrastruktur geoinformacyjnych, które stanowią obecnie podstawową formę zarządzania informacją geoprzestrzenną na różnych szczeblach – od lokalnego do globalnego. Na podstawie tego przeglądu opinii i wizji przedstawiono ogólne wnioski i zalecenia.

Słowa kluczowe:

informacja przestrzenna; informacja geoprzestrzenna; zarządzanie informacją geoprzestrzenną; GGIM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

ARC, 2010: Geospatial Information Systems. Five Year Market Analysis and Technology Forecast through 2015. http://www.arcweb.com/market-studies/pages/

Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, 2000: Ośrodek Informacyjny ONZ, Warszawa.

Diaz L., Remke A., Kauppinen T., Degbelo A., Foerster T., Stasch C., Rieke M., Schaeffer B., Baranski B., Broering A., Wytzisk A., 2012: Future SDI – Impulses from Geoinformatics Research and IT Trends. Under review for the International Journal of Spatial Data Infrastructures.

Gaździcki J., 2012: Globalne aspekty zarządzania informacją geoprzestrzenną. Roczniki Geomatyki, preprint, (t.10, z. 6, w przygotowaniu), PTIP, Warszawa.

Geospatial Technology, 2011: The Future of Geospatial Technology Conference. Bangor.

Geospatial, 2012: Monetising geospatial values and practices. Materiały informacyjne konferencji Geospatial World Forum, Rotterdam, 2013.

GIA, 2012: Geographic Information Systems (GIS): A Global Outlook. http://www.strategyr.com

Komisja Europejska, 2009: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic ad Social Committee and the Committee of the Regions. Internet of Things – An action plan for Europe. COM (2009) 278 final.

Komisja Europejska, 2010: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Komitet GGIM, 2012: Future trends in geospatial information management: the five to ten year vision. Materiały GGIM.

Masser I., 2009: Changing Notions of a Spatial Data Infrastructure. In: SDI Convergence. Research, Emerging Trends, and Critical Assessment. Netherlands Geodetic Commission, 48.

Rajabifard A., Binns A., Masser I. Williamson I., 2006: The role of subnational government and the private sector in future Spatial Data Infrastructures. International Journal of Geographic Information Science, 20(7).

World Bank, 2011: World Bank SDI Report. http://lgosmgb2.nottingham.ac.uk/elogeowiki/index.php/World_Bank_SDI_Report

Źródła internetowe

Materiały GGIM: www.ggim.org

Materiały INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Materiały IIP: www.radaiip.gov

Internetowy Leksykon Geomatyczny: www.ptip.org.pl