Analiza przestrzenna sieci dróg rolniczych na przykładzie obszaru zlewni cieku Mielnica

Eugeniusz Nowocień
Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Polska

Rafał Wawer
Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Polska

Słowa kluczowe:

drogi rolnicze; rzeźba terenu; analiza przestrzenna

Pełny tekst:

PDF