Roczniki Geomatyki - Annals of Geomatics

Aktualny numer: Tom 16, Zeszyt 2(81), 2018

Okładka

Roczniki Geomatyki są kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) od roku 2003. Czasopismo poświęcone jest geomatyce, technologii geoprzestrzennej i nauce o geoinformacji przedstawiając postępy w zakresie pozyskiwania, przechowywania, dostarczania, gospodarowania i użytkowania informacji geoprzestrzennej.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje techniczne, semantyczne, prawne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty informacji geoprzestrzennej oraz jej stosowania w:

 • geografii,
 • kartografii,
 • geodezji,
 • geologii,
 • fotogrametrii i teledetekcji
 • leśnictwie
 • naukach o środowisku,
 • administracji publicznej,
 • gospodarce przestrzennej,
 • zarządzaniu kryzysowym,
 • bezpieczeństwie i obronności.

Jednym z głównych zagadnień jest metodyka i technologia systemów i infrastruktur informacji przestrzennej.

Czasopismo publikowane jest w postaci drukowanej oraz dodatkowo udostępniane jest w postaci elektronicznej jako czasopismo  otwarte na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported, która zezwala na użytkowanie opublikowanego artykułu  pod warunkiem wskazania autorów oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej jako właścicieli praw do tej publikacji.

Licencję tę stosuje się do artykułów publikowanych od początku roku 2014. Jej treść jest dostępna na stronie
Creative Commons 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/