Klasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku

Ryszard Kozakiewicz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono propozycję klasyfikacji granic na potrzeby systemów informacji przestrzennej. Rozwój wielowarstwowych, interoperacyjnych SIP zwiększa wymagania dotyczące poprawnego, wyczerpującego opisu prezentowanych zjawisk i obiektów. Wektorowe warstwy informacyjne SIP budowane są zwykle w oparciu o współrzędne punktów granicznych. Dla poprawnej interpretacji informacji konieczne jest jednak przypisanie do ciągu współrzędnych metadanych określających nie tylko wykonawcę i dokładność wyznaczenia linii, ale również charakter, cel i sposób wyznaczenia granicy. Zaproponowano podział na granice stanowione, interpretowane i uzgadniane, wskazując sposób ich wyznaczania i charakter. Prezentowana w artykule klasyfikacja granic ma za zadanie udoskonalenie procesu interpretacji danych o środowisku.

Słowa kluczowe:

SIP; granica przestrzenna; klasyfikacja granic; analizy przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bański J., 2010: Granica w badaniach geograficznych – definicja i próby klasyfikacji (Border in geographical research studies – definition and an attempts at its classification), Przegląd Geograficzny 82 (4): 489-508, IGiZP PAN, Warszawa.

Bennett R., Kitchingman A., Leach J., 2010: On the nature and utility of natural boundaries for land and marine administration. Land Use Policy vol. 27, issue 3: 772-779.

Eagles G., Perez-Diaz L., Scarselli N., 2015: Getting over continent ocean boundaries. Earth-Science Reviews vol. 151, December: 244-265, Elsevier.

Fotheringham A.S., Rogerson P.A., (eds.), 2009: The SAGE Handbook of Spatial Analysis. SAGE Publications Ltd.

Gaździcki J., 2013: Infrastruktura informacji przestrzennej w świetle doświadczeń wdrożeniowych w Polsce. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 3(60): 7-13, PTIP, Warszawa.

Jakobsson A., Giversen J. (eds.), 2015: Guidelines for Implementing the ISO 19100 Geographic Information Quality Standards in National Mapping and Cadastral Agencies. Eurogeographics.

Hejmanowska B., 2013: Zastosowanie rozkładu Laplace’a do określenia niepewności danych przestrzennych na przykładzie NMT I system IACS. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Kwartnik-Pruc A., 2014: Practical Problems of Delimitation of Real Estate under the Provisions of the Water Law. Geomatics and Environmental Engineering vol. 8, no 3, AGH.

Liesch M., 2014: Spatial boundaries and industrial landscapes at Keweenaw National Historical Park. The Extractive Industries and Society vol. 1, issue 2: 303-311.

Olszewski R., Fiedukowicz A., 2013: Ewaluacja metodyki prowadzenia analiz przestrzennych w wieloreprezentatywnej bazie danych topograficznych. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 5(62): 87-98, PTIP, Warszawa.