Ocena rozdzielczości pojęciowej wybranych składników Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Bartłomiej Bielawski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki oceny rozdzielczości pojęciowej dla wybranych składników Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Analizie podlegały schematy aplikacyjne UML opublikowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, to jest: BDOT500, EMUiA, GESUT, EGIB, PRG i OSNOWY. Do pomiaru rozdzielczości pojęciowej została wykorzystana dedykowana aplikacja, analizująca schemat pojęciowy UML zgodnie z koncepcją autora.
Zgodnie z przeprowadzonym pomiarem, największą rozdzielczością pojęciową spośród zbadanych modeli charakteryzuje się EGiB. Komponenty o najniższej rozdzielczości to PRG i EMUiA.
Niezależnie od uzyskanych wyników liczbowych, bardzo ważnym wnioskiem z przeprowadzonych testów jest wykazanie możliwości automatycznej oceny rozdzielczości pojęciowej schematów pojęciowych utworzonych z wykorzystaniem norm ISO serii 19100.

Słowa kluczowe:

schemat aplikacyjny; cecha atomowa; rozdzielczość pojęciowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baranowski M., Gotlib D., Soczewski P., 2008: Polski krajowy profil metadanych w zakresie geoinformacji. GUGIK, Warszawa.

Bielawski, B., 2016: Ocena rozdzielczości pojęciowej zbioru danych. Roczniki Geomatyki t. 14, z. 5(75): 549-559, PTIP, Warszawa.

Chojka A., 2009: Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 5(35): 25-39, PTIP, Warszawa.

GUGiK, 2017a: Schemat aplikacyjny BDOT500 . Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0020/24905/BDOT500.EAP

GUGiK, 2017b: Schemat aplikacyjny EGIB. Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0018/24912/EGiB_UML.EAP)

GUGiK, 2017c: Schemat aplikacyjny EMUiA. Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0010/1810/EMUiA-v1.0.EAP

GUGiK, 2017d: Schemat aplikacyjny GESUT. Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0004/24898/GESUT.EAP

GUGIK, 2017e: Schemat aplikacyjny OSNOWY. Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0020/1838/Osnowy-v1.0.EAP

GUGIK, 2017f: Schemat aplikacyjny PRG. Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0011/1802/PRG-v1.0.EAP

Kisielnicki J., Sroka H., 1999: Systemy informacyjne biznesu. Agencja wydawnicza – Placet, Warszawa.

OMG (Object Management Group), 2015: OMG Unified Modeling Language (OMG UML). http://www.omg.org/spec/UML/2.5

ISO (International Organization for Standardization), 2005: ISO/TS 19103:2005 Geographic information - Conceptual schema language.

ISO (International Organization for Standardization), 2005: ISO/IEC 19503:2005b, Information technology - XML Metadata Interchange (XMI)

ISO (International Organization for Standardization), 2014: PN-EN ISO 19115-1:2014-08 Informacja geograficzna – Metadane – Część 1: Podstawy.

ISO (International Organization for Standardization), 2015a: PN-EN ISO 19101-1:2015-03: Informacja geograficzna – Model odniesienia – Część 1: Podstawy.

ISO (International Organization for Standardization), 2015b: ISO 19103:2015 Geographic information – Conceptual schema language.

MAiC, 2012a: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Dz.U. 2013 poz. 383.

MAiC, 2012c: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dz.U. 2012 poz. 125.

MAiC, 2015a: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2015 poz. 2028.

MAiC, 2015b: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Dz.U. 2015 poz. 1938.

MRRiB, 2001: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2016 poz. 1034.

MSWiA, 2011a: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Dz.U. 2011 nr 263 poz 1571.

MSWiA, 2011b: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Pachelski W., Parzyński Z., 2007: Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych. Roczniki Geomatyki t. 5, z. 3: 113-121, PTIP, Warszawa.

Rada Ministrów, 2012: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Dz.U. 2012 poz. 199.

Ustawa, 2017: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 2016 poz. 1629 tekst jednolity.

Ustawa, 2010: Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. Dz.U. 2004 nr 76 poz. 489.