Rozważania nad wykorzystaniem standardów modelowania obiektów 3D w systemach wirtualnej rzeczywistości

Miłosz Anders
OPEGIEKA Sp. z o.o., Elbląg
Polska

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Na postęp technologiczny w obszarze tworzenia trójwymiarowych opracowań kartograficznych duży wpływ ma rozwój systemów wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality, VR). Celem artykułu jest przegląd dostępnych standardów OGC dotyczących wizualizacji 3D w dziedzinie informacji przestrzennej wraz z oceną przydatności ich wykorzystania do tworzenia wirtualnej rzeczywistości. Analizę poprzedza wstęp do technologii VR: przedstawienie idei, obszarów zastosowań oraz jej komponentów. Dostępne na rynku rozwiązania technologiczne poddane są ocenie funkcjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych narzędzi interfejsu programistycznego aplikacji (ang. Application Programming Interface, API). Artykuł dostarcza informacji na temat możliwości wykorzystania standardów OGC na potrzeby wirtualnej rzeczywistości oraz metod jej budowy w oparciu o obecnie istniejące narzędzia informatyczne.

Słowa kluczowe:

CityGML; KML; wirtualna rzeczywistość; modelowanie 3D

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Biljecki F., Arroyo Ohori K., 2015 : Automatic semantic-preserving conversion between OBJ and CityGML. Eurographics Workshop on Urban Data Modelling and Visualisation, Delft, Holandia: 25-30.

Castrillón M., Jorge P.A., López I.J., Macías A., Martín D., Nebot R.J., Sabbagh I., Quintana F.M., Sánchez J., Sánchez A.J., Suárez J.P., Trujillo A., 2011: Forecasting and visualization of wildfires in a 3D geographical information system. Computers and Geosciences 37(3): 390-396.

Chojka A., 2011: Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 2: 17-24, PTIP, Warszawa.

Jędryczka R., 2009: CityGML w świetle interoperacyjności trójwymiarowych danych geoprzestrzennych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 20: 161-171.

Ottosson S. , Holmdahl L., 2007: Web-based virtual reality. Journal of Engineering Design 18(2): 103-111.

Parisi T., 2016: Learning Virtual Reality. O’Reilly Media, Inc. Sebastopol, USA.

Ruzinoor C.M., Shariff A.R.M., Mahmud A.R., Pradhan B., 2011: Online 3D terrain visualization: Implementation and testing. Journal of Applied Sciences 11(18): 3247-3257.

Źródła internetowe:

CityGL. Dostęp 05.05.2016 r. http://citygl.com/

CityGML Wiki. Dostęp 05.05.2016 r. http://citygmlwiki.org/index.php/Open_Source/

Google VR, Dostęp 12.05.2016 r. http://vr.google.com/

Intel IQ. Dostęp 09.05.2016 r. http://iq.intel.pl/

JAK. Dostęp 05.05.2016 r. http://labs.micromata.de/projects/jak.html

Oculus. Dostęp 12.05.2016 r. http://oculus.com/

Web3D Consortium. Dostęp 25.04.2016 r. http://web3d.org/

X3DOM. Dostęp 25.04.2016 r. http://x3dom.org/